Author: Tomasz Moll
Institution: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 213-234
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.02.11
PDF: ppk/10/ppk1011.pdf

In accordance with art. 166 it. 2 of the Constitution83 if it results from the justified needs of the state, an act can order the territorial government bodies to execute different public tasks. The act shall specify the manner of transmitting and manner of execution of the ordered tasks. The ordered tasks can be imposed on the territorial government bodies beyond the act also on the basis of arrangement with the government administration body or other territorial government body. Text regarding the administrative arrangement includes the attempt at defining the notion, in particular by indicating of its significant characteristics, as well as comparing the administrative arrangement with municipal understanding. Legal bases for administrative arrangement were indicated, as well as discrepant opinions on the legal character of these arrangements presented in the legal literature. The subject matter of administrative arrangement is cooperation of independent entities ordered by the law and rules, undertaken in order to realize a desirable situation. Entering into administrative arrangement shall cause voluntary resignation from specified tasks and competences by the voivode for the benefits of the specified bodies. Entrusting of tasks to the commune by the voivode should be connected with transfer of competences necessary for execution of these tasks. Doubtless benefit of administrative arrangement is the possibility of adjustment of realities of execution of specified tasks to the local needs and bringing the tasks which are the subject matter of the arrangement closer to the inhabitants, in particular those, which seem to be of local character./p>

Zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego zadań w świetle art. 166 ust. 2 Konstytucji – wybrane zagadnienia

Zgodnie z art. 166 ust. 2 Konstytucji, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych. Zadania zlecone mogą być nakładane na jednostkę samorządu terytorialnego oprócz trybu ustawowego również na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej lub z inną jednostką samorządu terytorialnego. Tekst na temat porozumienia administracyjnego zawiera próbę zdefiniowania tego pojęcia, w szczególności poprzez wskazanie jego istotnych cech, jak również zestawienia porozumienia administracyjnego z porozumieniem komunalnym. Wskazane zostały także podstawy prawne porozumienia administracyjnego oraz prezentowane w literaturze prawa rozbieżne poglądy dotyczące charakteru prawnego owych porozumień. Przedmiotem porozumienia administracyjnego jest wyznaczone prawem i zadaniami współdziałanie niezależnych podmiotów podjęte w celu urzeczywistnienia sytuacji pożądanej. Zawarcie porozumienia administracyjnego powoduje dobrowolne wyzbycie się określonych zadań i kompetencji przez wojewodę na rzecz oznaczonych organów. Powierzenie przez wojewodę zadań gminie powinno być powiązane z przekazaniem kompetencji niezbędnych do ich realizacji. Niewątpliwą zaletą porozumienia administracyjnego jest możliwość dostosowania realiów wykonywania określonych zadań do potrzeb lokalnych oraz przemieszczenie bliżej mieszkańców zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności tych, które jak się zdaje mają charakter lokalny.

REFERENCES:

Literature:

 • Agopszowicz A., Gilowska Z., Taniewska – Peszko M., Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 1999
 • Agopszowicz A., Wagner P., Mienie związków i porozumień komunalnych, „Samorząd Terytorialny”, 1995, nr 6
 • Bandarzewski K., Art. 33, [w:] K. Bandarzewski, M. Chlipała, P. Chmielnicki, D. Dąbek, W. Kisiel, M. Mączyński, S. Płażek: Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie, Warszawa 2007
 • Bandarzewski K., Art. 6, 7, [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2006
 • Biernat S., Koncepcja administracyjnoprawnych działań wspólnych, „Państwo i Prawo” 1974, nr 4
 • Boć J., Źródła prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2005
 • Brzezicka P., Niektóre zagadnienia zawierania porozumień przez organy samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, 2000, nr 3
 • Brzezicka P., Porozumienie administracyjne – problemy węzłowe, „Państwo i Prawo”, 2000, nr 6
 • Cieślak Z., J. Jagielski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 1996
 • Cieślak Z., Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985
 • Czechowski P., Art. 2, [w:] P. Czechowski, A. Jaroszyński, S. Piątek: Komentarz do ustawy o samorządzie terytorialnym, Warszawa 1994
 • Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz – Kraków 2003
 • Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2001
 • Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego [w:] Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, zeszyty naukowe nr 7, Poznań 2001
 • Dolnicki B., Art. 40, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010
 • Dolnicki B., Ewolucja pojęcia umowy publicznoprawnej [w:] Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, red. I. Bogucka, Z. Tobor, Kraków 2003
 • Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2006
 • Dolnicki B., Zadania samorządu terytorialnego, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza, red. R. Mikosz, Katowice 2000
 • Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004
 • Glumińska – Pawlic J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne, Katowice 2003
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004
 • Jaworska-Dębska B., Samorząd terytorialny, [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak –Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004
 • Kieres L., Związki i porozumienia komunalne, „Samorząd Terytorialny”, 1991, nr 10
 • Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003
 • Klimaszewski M. J., Porozumienie administracyjne, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, 2001, nr 3
 • Knosala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2006
 • Koroblowski M., Kilka uwag na temat porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez te podmioty i organy administracji rządowej, „Samorząd Terytorialny”, 2004, nr 7-8
 • Kulesza M., Opinia dotycząca charakteru prawnego porozumienia, zwanego pilotażowym, zawartego 25 października 1995 r. pomiędzy Wojewodą Rzeszowskim a Prezydentem Rzeszowa w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonania Gminie Rzeszów, „Samorząd Terytorialny”, 1995, nr 12
 • Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 4
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2001
 • Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny”, 1995, nr 4
 • Maćkowiak J., Glosa do wyroku NSA z dnia 31 maja 1994 r., sygn. akt IV SA 925/93, „Państwo i Prawo” 1996, z. 8-9
 • Martysz Cz., Podział zadań i kompetencji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem samorządowego powiatu i samorządowego województwa [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999
 • Marzysz Cz., Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Katowice 2000
 • Moll T., Ustrój samorządu terytorialnego. Wybrane przepisy – orzecznictwo – kazusy, Katowice 2011
 • Moll T., Zasada wykonywania przez gminę zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność – zagadnienia administracyjnoprawne, „Przegląd Prawa Publicznego” maj 2011, nr 5
 • Olejniczak – Szałowska E., Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 12
 • Olejniczak-Szałowska E., Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002
 • Prutis S., Glosa do wyroku NSA z dnia 25 maja 1994 r., sygn. akt SA/Ka 2377/93, „Samorząd terytorialny”, 1995, nr 7-8
 • Rabska T., Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 5
 • Radziszewski E., Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie ustrojowej państwa, Warszawa 2000
 • Saint-Quen F., Podział władzy w demokracji europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 7-8
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, W. Skrzydło, Kraków 2002
 • Sobczak K., Koordynacja gospodarcza. Studium administracyjno-prawne, Warszawa 1971
 • Starościak J., Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967
 • Szewc A., Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591), [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki: Samorząd Gminny. Komentarz, LEX/el. 2006
 • Świątkiewicz J., Prawo miejscowe pod rządem Konstytucji z 1997r., „Przegląd Legislacyjny”, 2000, nr 1

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart