Author: Anna Surówka
E-mail: annasurowka@interia.pl
Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 91-131
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.03.05
PDF: ppk/11/ppk1105.pdf

The right to health prevention protects one of the most important values of each person. The regulations concerning the right to health prevention are grounded in the article 68 of the April 2nd 1997 Constitution. In the Constitution the right to health prevention is placed among social, economic and cultural rights. However the construction of constitutional regulations and relationship of the right to health prevention to different regulations, in particular to the rule of respect of human dignity and the right to protection of human life shows the personal character of this right. The method of classification of the right to health prevention has very important role for determining how to implement it and for the range of warranty of protection.

Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z najbardziej ważnych dóbr każdego człowieka. Regulacje dotyczące prawa do ochrony zdrowia zawarte zostały w art. 68 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. W Konstytucji RP prawo do ochrony zdrowia zamieszczone zostało wśród praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych. Jednak konstrukcja przepisów konstytucyjnych oraz relacja prawa do ochrony zdrowia do innych regulacji, w szczególności do zasady poszanowania godności człowieka i prawa do ochrony życia, wskazuje na osobisty charakter tego prawa. Sposób klasyfikacji prawa do ochrony zdrowia ma kluczowe znaczenie dla określenia sposobu jego realizacji oraz zakresu gwarancji jego ochrony.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Jabłoński M., [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998
 • Banaszak B., Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] B. Banaszak, A. Preisner, Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002
 • Byk Ch., Prawo do zdrowia jako prawo konstytucyjne, „Państwo i Prawo” 2000, z. 9
 • Forges J. M. de, Le droit de la santé, Paryż 2004.
 • Garlicki L., Art. 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2002
 • Garlicki L., Komentarz do wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2002
 • Oniszczuk J., Konstytucja w Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2000
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992
 • Sarnecki P., Komentarz do wolności i praw osobistych, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2002
 • Sarnecki P., Ogólna charakterystyka państwowości w Konstytucji RP, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005
 • Siemieński F., Podstawowe wolności, prawa i obowiązki obywateli PRL, Warszawa 1979
 • Trzciński J., Art. 68, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2002
 • Wojtyczek K., Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim – zagadnienia ogólne, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005
 • Zakrzewski W., Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1997
 • Zawadzka B., Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, Warszawa 1996
 • Zoll A., Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń Rzecznika Praw Obywatelskich, „Prawo i Medycyna” 2000, nr 8, vol. 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart