Author: Anna Młynarska-Sobaczewska
Institution: Polska Akademia Nauk
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 74-92
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.05
PDF: ppk/45/ppk4505.pdf

Celem prawodawcy jest, aby ustanowione przez niego prawo wywoływało zamierzone efekty społeczne i ekonomiczne. Istnieje niekwestionowana potrzeba ewaluacji stanowionego prawa, dokonywania rzetelnej analizy rzeczywistych efektów regulacji, choć stosunkowo niechętnie tego typu mechanizmy oceny są wdrażane przez prawodawców. Trudniejsze i bardziej dyskusyjne jest natomiast znalezienie satysfakcjonujących metod i instrumentów, za pomocą których należy prowadzić miarodajne badania efektywności regulacji prawnych. Niniejszy tekst poświęcony jest przedstawieniu pewnych rozwiązań dotyczących procedur i kryteriów w zakresie analizy skutków regulacji prawnych, modelowych warunków takiej oceny oraz przedstawienia polskiej regulacji i praktyki w tym zakresie.

Between expectations and effects. Regulatory Impact Assessment ex post as a tool in legislative process

The obvious goal of any legislator is establishing the intended social and economic effects with the law. Therefore, there is an unquestionable need to evaluate the law, to make a thorough analysis of the actual effects of regulation, although relatively reluctantly these types of assessment mechanisms are implemented by lawmakers. However, it is much more difficult and more debatable to find satisfactory methods and instruments that should be used to conduct meaningful research into the effectiveness and efficiency of legal regulations. This text concerns some procedures and criteria in the field of analyzing the effects of legal regulations in comparative perspective and presents model conditions of such an assessment, as well as Polish regulations and practices in this area.

REFERENCES:

Literature:

 • Adler M.D., Posner E.A., Cost-Benefit Analysis: Legal, Economic, and Philosophical Perspectives University of Chicago Press 2001.
 • Aeken K. van, From Vision to Reality: Ex Post Evaluation of Legislation, “Legisprudence” 2011, vol. 5, nr 1.
 • „Ex post evaluation” in Government at a Glance 2015, OECD Publishing, Paris, DOI 10.1787/gov_glance-2015-en.
 • Handt Ł., Ocena Skutków Regulacji w Polsce – stan obecny i propozycje zmian Wprowadzenie do dyskusji, http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Hardt-Wprowadzenie-do-dyskusji-o-OSR.pdf.
 • Keyaerts D., Ex ante evaluation of EU legislation intertwined with judicial review? Comment on Case C-58/08 Vodafone, „European Law Review” 2010, vol. 35, iss. 6.
 • Keyaerts D., The Impact of Better Regulation in the Case Law of the European Court of Justice, “European Journal of Risk Regulation” 2012, vol. 3, iss. 2.
 • Kozłowski W., Matczak M., Luty O., Ocena skutków regulacji a krajowy i wspólnotowy proces prawotwórczy, [w:] Polska w Unii Europejskiej. XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Wierzba, 3–5 czerwca 2004 r., red. M. Kruk, J. Wawrzyniak, Zakamycze, Warszawa–Kraków 2005.
 • Małajny I., Pojęcie kontroli parlamentarnej, [w:] Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodziny, red. P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca, Warszawa 2015.
 • Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 13 November 2001, Communication on Better Regulation in 2005, Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union, Communication from the Commission, Better regulation for better results – An EU agenda, 19 May 2015, COM (2015).
 • Meuwese A., Regulatory Scrutiny in Transition, “European Journal of Risk Regulation” 2015, vol. 6, iss. 3. Paczocha J., Rogowski W., Ocena skutków przepisów a perspektywa wdrożenia reformy regulacji, [w:] Ocena skutków regulacji, red. W. Szpringer, W. Rogowski, Warszawa 2007. Parker R.W., The Empirical Roots of the Regulatory Reform Movement: A Critical Appraisal, “Administrative Law Review” 2006, vol. 58, nr 2.
 • Purnhagen K.P., Feindt P.H., Better Regulatory Impact Assessment: Making Behavioural Insights Work for the Commission’s New Better Regulation Strategy, “European Journal of Risk Regulation” 2015, vol. 6, iss. 3.
 • Radaelli C.M., The Diffusion of Regulatory Impact Analysis. Best Practice or Lesson- Drawing?, “European Journal of Political Research” 2004, vol. 43, iss. 5.
 • Renda A., Impact Assessment in the EU. The State of the art and the art of the state, Brussels 2006.
 • Szpringer W., Rogowski W., Problemy metodologiczne oceny skutków regulacji w Polsce – czy powstają nowe perspektywy ekonomicznej analizy prawa, [w:] Ocena skutków regulacji, red. W. Szpringer, W. Rogowski, Warszawa 2007.
 • Wiszowaty M.M., Ocena skutków regulacji i procedury konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym – analiza prawna, [w:] G. Kopińska, G. Makowski, P. Waglowski, M.M. Wiszowaty, Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw, Warszawa 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart