Author: Grzegorz Koksanowicz
E-mail: koksanowiczkancelaria@wp.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 93-106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.06
PDF: ppk/45/ppk4506.pdf

Wyrażona w art. 11 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. zasada pluralizmu politycznego gwarantuje wolność tworzenia i działania partii politycznych. Zasada ta określa także cel partii, którym jest wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa, w tym sprawowanie władzy publicznej. Partie polityczne realizują go poprzez mechanizmy parlamentarne. W praktyce oznacza to tworzenie przez członków danej partii na terenie parlamentu frakcji parlamentarnych, które stanowią łącznik pomiędzy partią polityczną a jej reprezentacją w parlamencie. Z tego powodu w statutach ugrupowań politycznych umieszczane są regulacje normujące zasady tworzenia klubów parlamentarnych. Statuty partii określają także relacje klubu z macierzystą partią oraz zawierają wytyczne odnoszące się do działań podejmowanych przez klub na terenie parlamentu. Analiza treści statutów partii politycznych, które utworzyły kluby w Sejmie RP VIII kadencji, wskazuje że każdy z nich zawiera unormowania odnoszące się do reprezentacji parlamentarnej, chociaż stopień szczegółowości przyjmowanych rozwiązań jest różny.

Parliamentary clubs in the statutory norms of political parties (Comments on the statutes of the political parties present in the 8th Sejm of the Republic of Poland)

The principle of political pluralism expressed in Article 11 of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 guarantees the freedom of forming and acting of political parties. The said principle also stipulates the purpose of political parties, which is to influence the formulation of the policy of the State, including the exercise of public authority, by democratic means. Political parties achieve it by parliamentary mechanisms. In practice, it means that members of a given party in the Parliament form parliamentary fractions, which constitute the link between a political party and its representation in the Parliament. Therefore, the regulations on the principles of the formation of parliamentary clubs are included in the statutes of the political parties. In addition, the statutes of the parties define the relations of the club with the parent political party, and they contain guidelines on the actions taken by the club in the Parliament. The analysis of the statutes of the political parties which established clubs in the 8th Sejm of the Republic of Poland shows that each of them contains the regulations concerning the parliamentary representation; however, the level of detail of the accepted solutions varies.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Zmiana partii nie powoduje pozbawienia mandatu, „Rzeczpospolita” z 17 października 2006.
 • Bożyk S., Partie polityczne a Sejm RP, Warszawa 2006.
 • Bożyk S., Rzeczpospolita Polska, [w:] Opozycja parlamentarna, red. E. Zwierzchowski, Warszawa 2000.
 • Chmaj M., Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Olsztyn 2006.
 • Garlicki L., Uwaga 13 do art. 104, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. II, Warszawa 2001.
 • Grajewski K., Status partii politycznych wewnątrz parlamentu, [w:] Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia, A. Gajda, K. Grajewski, P. Uziębło, A. Rytel-Warzocha, M.M. Wiszowaty, Gdańsk 2017.
 • Grajewski K., Status prawny posła i senatora, Warszawa 2006.
 • Grajewski K., Status prawny posła i senatora, Warszawa 2016.
 • Jastrzębski J., Zubik M., Mandat wolny versus weksel, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2.
 • Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, red. K. Grajewski, Warszawa 2014.
 • Odrowąż-Sypniewski W., Uprawnienie Marszałka Sejmu związane z przyjmowaniem zawiadomienia o powstaniu koła poselskiego (art. 8 ust. 7 regulaminu Sejmu), [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, t. 1, wybór i oprac. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
 • Skotnicki K., Konstytucyjne i polityczne determinanty statusu posła i senatora, [w:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.
 • Sobczak J., Konstytucyjna wolność tworzenia partii politycznych w Polsce, [w:] Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, red. M. Granat, P. Plicastro, J. Sobczak, Lublin 2001.
 • Sokolewicz W., Uwaga 23 do art. 11, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. V, Warszawa 2007.
 • Szmyt A., Partie polityczne a parlament, [w:] Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, red. A. Gwiżdż, Warszawa 1997.
 • Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, red. M. Granat, Warszawa 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart