Author: Joanna Juchniewicz
E-mail: asia.juchniewicz@gmail.com
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 107-121
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.07
PDF: ppk/45/ppk4507.pdf

Marszałek Sejmu ma szczególną pozycję ustrojową. Wynika ona z faktu, że jest kierowniczym organem Sejmu, posiadającym szereg kompetencji wykraczających poza zakres funkcjonowania organu przedstawicielskiego. Ponadto Marszałek w określonych ustawą konstytucyjną przypadkach wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kompetencje Marszałka zostały określone bardzo szeroko, jednak w ślad za tym nie został on objęty reżimem odpowiedzialności konstytucyjnej. Brak mechanizmów egzekwowania odpowiedzialności konstytucyjnej Marszałka Sejmu pozostaje w pewnej sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego, zakładającymi odpowiedzialność władzy.

On the responsibility of the Speaker of the Sejm – a contribution to the discussion

The Speaker of the Sejm holds a unique political position. It results from the fact that it is a leading body of the Polish Sejm, with a number of competences exceeding the scope of the representative body’s operation. In addition, the Speaker performs the duties of the President of the Republic of Poland in cases specified by the Constitutional Act. The Speaker’s competences were defined very broadly, but he was subsequently not included in the regime of constitutional responsibility. The absence of mechanisms for enforcing the constitutional responsibility of the Speaker of the Sejm is in contradiction with the principles of a democratic state governed by the rule of law, assuming the responsibility of the authorities.

REFERENCES:

Literature:

 • Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
 • Dziemidok-Olszewska B., Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich, Lublin 2012.
 • Eckhardt K., Problem regulacji zakresu podmiotowego odpowiedzialności konstytucyjnej – uwagi porządkujące, [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, red. M. Grzybowski; P. Tuleja, Kraków 2014.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1998.
 • Grabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
 • Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.
 • Koksanowicz G., Prawnoustrojowa pozycja Marszałka Sejmu w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3.
 • Garlicki L., Rada Ministrów: powoływanie-kontrola-odpowiedzialność, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002.
 • Pach M., Odpowiedzialność Marszałka Sejmu (Senatu) wykonującego obowiązki Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2.
 • Zubik M., Wybrane problemy dotyczące statusu prawnego Marszałka Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 4.
 • Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 • Zubik M., Organizacja pracy i struktura wewnętrzna Sejmu, [w:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.
 • Zubik M., Trybunały po dziecięciu latach obowiązywania Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart