Author: Marek Woźnicki
E-mail: marek.kamil.woznicki@ gmail.com
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 161-185
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.10
PDF: ppk/45/ppk4510.pdf

W świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., minister ponosi indywidualną odpowiedzialność polityczną przed Sejmem oraz przed Prezesem Rady Ministrów. Sejm posiada prawo do doprowadzenia do dymisji każdego ministra poprzez uchwalenie wotum nieufności. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie warunków formalnych wniosku o wyrażenie indywidualnego wotum nieufności oraz odpowiedź na pytania: jakie są przyczyny składania tego typu wniosków oraz kiedy posłowie mają prawo zażądać dymisji ministra. W artykule przedstawiono wyniki analizy wniosków o wyrażenie wotum nieufności ministrom z lat 1997–2015.

Some remarks about formal requirements of the motion of no confidence to a cabinet minister

According to the Constitution of Poland from 2nd April 1997, a cabinet minister is political responsible to the Sejm and to the Prime Minister. The Sejm has power to lead to the dismissal of each minister by passing a motion of no confidence. The main goal of this paper is to show the formal requirements of an motion of no confidence to a single minister, and to answer questions: what are the reasons explaining to submit this kind of motion and when member of parliament have a right to demand a dismissal of a cabinet minister. In this paper it is shown the results of an analysis of motions of no confidence to a cabinet minister from 1997 to 2015.

REFERENCES:

Literature:

 • Garlicki L., Rada Ministrów: powoływanie – kontrola – odpowiedzialność, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Warszawa 2002.
 • Gdulewicz E., Skrzydło W., Wotum nieufności wobec członka Rady Ministrów w uregulowaniach obowiązującej Konstytucji i praktyce lat 1997–2007, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007.
 • Juchniewicz J., Odpowiedzialność polityczna ministrów – konieczność czy polityczne awanturnictwo?, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 5.
 • Kaleta P., Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989–2014, Łódź 2014.
 • Kruk M., System rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, [w:] Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, red. W. Skrzydło, R. Mojak, Lublin 1998.
 • Mojak R., Parlament a rząd w ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 • Mordwiłko J., Opinia w sprawie czy rezygnacja reprezentanta wnioskodawców, przedkładających wniosek o wotum nieufności wobec ministra wywołuje skutki prawne w sferze możliwości rozpatrzenia wniosku przez Sejm, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, T. I, wybór i opracowanie W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
 • Odrowąż-Sypniewski W., Opinia w sprawie zmiany przedstawiciela wnioskodawców przedkładających wniosek o wotum nieufności wobec ministra, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, T. I, wybór i opracowanie W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
 • Odrowąż-Sypniewski W., Rola przedstawiciela wnioskodawców w procedurze rozpatrywania przez Sejm wniosku o wotum nieufności dla ministra, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, T. I, wybór i opracowanie W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
 • Opaliński B., Indywidualna odpowiedzialność parlamentarna członków rządu na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 4.
 • Pach M., Przewodniczący określonego w ustawie komitetu jako członek Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4.
 • Pach M., Zakres indywidualnej odpowiedzialności parlamentarnej osoby powołanej w skład Rady Ministrów na więcej niż jeden urząd, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 6.
 • Rydlewski G., Rząd Marka Belki (2 V 2004–31 X 2005), [w:] Rządy koalicyjne w III RP, red. M. Chmaj, Olsztyn 2006.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 158 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. L. Garlicki, T. I, Warszawa 1999.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 159 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. L. Garlicki, T. I, Warszawa 1999.
 • Sokolewicz W., Odpowiedzialność parlamentarna rządu RP, Warszawa 1993.
 • Szmyt A., Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997–2007), Gdańsk 2008.
 • Szmyt A., Podstawy prawne poddania pod rozstrzygnięcie wniosku o wyrażenie wotum nieufności dla wiceprezesa Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego i zastosowania art. 116 ust. 2 regulaminu Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, T. I, wybór i opracowanie W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart