Author: Rafał Czachor
Institution: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 53-71
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.04.03
PDF: ppk/20/ppk2003.pdf

The aim of the article is to present the issue of the nation-wide referendum in contemporary Belarus, country called ‘the last European dictatorship’. The paper is first study devoted to this issue in Polish literature. The author, basing on Belarus’ constitution and other legal acts investigates theoretical and practical aspects of the referendum. The author also describes all cases of implementation of the nation-wide referendum in Belarus after 1991 and discuses their role in the process of shaping contemporary political system of this country. He concludes that referendum in Belarus is rather a tool of political mobilization of the society under authoritarian regime than a form of exercising citizens’ voting rights.

Instytucja referendum ogólnopaństwowego w Republice Białoruś

Celem pracy jest przedstawienie instytucji referendum państwowego we współczesnej Białorusi, nazywanej „ostatnią dyktaturą w Europie”. Autor, bazując na obowiązujących aktach prawnych, przeanalizował okoliczności organizowania referendum, jego przebieg oraz skutki. Odnosząc się do poszczególnych przypadków zastosowania tej instytucji, wskazano, że służy ono bardziej jako narzędzie politycznej mobilizacji niż rzeczywisty przejaw demokracji bezpośredniej.

REFERENCES:

Literature:

  • Ausiannik S., Strełkowa A., Białoruś, „Europa Środkowo-Wschodnia” 1997–1998, r. VII–VIII.
  • Czachor R., Polityczno-prawne konsekwencje referendum listopadowego 1996 roku w Republice Białoruś, [w:] Stosunki polsko-białoruskie. Historia i polityka, t. I, red. S. Jaczyński, R. Pęksa, Siedlce 2009.
  • Czarnou W., Reżim autorytarny na Białorusi: charakter, trwałość, warianty transformacji, [w:] Inna Białoruś. Historia-polityka-gospodarka, red. A. Strełkowa, S. Ausian-nik, Warszawa 1999.
  • Górowska B., Okoliczności i rezultaty zmiany konstytucji Białorusi, „Polityka Wschodnia” 1997, nr 1.
  • Grylak B., Michalczuk M., System polityczny Białorusi, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.
  • Rychlik J., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Białoruś, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
  • Василевич Г.А., Референдумы в Беларуси и ее путь к независимости в конце ХХ столетия, Минск 2001.
  • Паречина С.Г., Эволюция института президентства в Республике Беларусь, „Право и демократия. Сборник научных трудов БГУ” 2002, выпуск 13.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart