Author: Krystian Żelazny
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 117-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.04.06
PDF: ppk/20/ppk2006.pdf

The subject of the article below is the appearance of Czech Republic President’s political position under the newest amendments to the Constitution from February 8, 2012. At the beginning, reasons for the Constitution to be corrected were pointed out, which among all, had a political background. Later, the article focused on the presentation of detailed analysis of each change. With the historical support, a comparison was made between the current basic law and its previous version, as well as the comparison between the traditions of Czech and Czechoslovakian constitutionalism. The most important change was the introduction, common for the presidential or semi-presidential system method of choosing the head of the state in common elections, which occurred by limiting president’s prerogatives and normalization of the range of president’s responsibilities, stepping out of the rules of law and the constitutional irresponsibility of the head of the state.

Pozycja ustrojowa prezydenta Republiki Czeskiej w świetle najnowszych poprawek do Konstytucji z dnia 8 lutego 2012 r.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie pozycji ustrojowej prezydenta Republiki Czeskiej w świetle najnowszych poprawek do Konstytucji z dnia 8 lutego 2012 r. Na początku wskazano powody wprowadzenia niniejszej nowelizacji, które miały przede wszystkim charakter polityczny. W dalszej części artykułu skupiono się na przedstawieniu i szczegółowej analizie poszczególnych zmian. Posługując się metodą historyczną, dokonano porównania obecnego brzmienia ustawy zasadniczej ze stanem dotychczasowym oraz z tradycjami czeskiego oraz czechosłowackiego konstytucjonalizmu. Najważniejszą ze zmian było wprowadzenie charakterystycznego dla systemu prezydenckiego lub semiprezydenckiego sposobu wyboru głowy państwa w wyborach powszechnych i bezpośrednich, co odbyło się jednak przy faktycznym ograniczeniu prerogatyw prezydenta oraz unormowaniu zakresu odpowiedzialności prezydenta, odstępując od zasady prawnej i konstytucyjnej nieodpowiedzialności głowy państwa.

REFERENCES:

Literature:

  • Christalova B., Mikeš Petr Prezident Republiky – Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád, Praha 2003.
  • Koudelka Z., Prezident republiky, Praha 2011.
  • Kruk M., Konstytucja Republiki Czeskiej, Warszawa 2000.
  • Skotnicki K., System Konstytucyjny Czech, Warszawa 2000.
  • Starzewski M., Konstytucja Republiki Czechosłowackiej, Kraków 1926.
  • Zaorálek L., Důvodová správa pro návrhu ústavního zákona poslance Lubomíra Zaorálka, 2012.
  • Zieliński J., Prezydent Republiki Czeskiej, [w:] Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Warszawa 2000.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart