Author: Anna Surówka
Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 131-156
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.04.07
PDF: ppk/20/ppk2007.pdf

The issue of permissibility of limitation of the freedoms and rights of persons and citizens in extraordinary measures causes a lot of problems. They are consequence the imposition two different regulations relative the limitations: the general regulation appearing from article 31 paragraph 3 Constitution and the special regulation including in the Chapter XI Constitution concerning exclusively the extraordinary measures. The answer for the question, when and in which circumstances it shall adapt the special rules concerning the limitation of the freedoms and rights in extraordinary measures and when the general regulations appears from article 31 paragraph 3 Constitution, depends on a few matters. Firstly, it depends on the type of introducing extraordinary measure.Secondly, it depends on the type of the freedom or right, which it have to be limited. The next problem, it is the method of interpretation and applying the rules concerning the limitations. In this area, the rule of proportionality in interpretation of the Constitutional Tribunal is of great importance.

Relacja zasad ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych i w stanie normalnego funkcjonowania państwa

Zagadnienie dopuszczalności ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych rodzi wiele problemów. Są one konsekwencją nakładania się na siebie dwóch różnych regulacji dotyczących ograniczeń: ogólnej regulacji wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz regulacji szczególnej zawartej w rozdziale XI Konstytucji dotyczącej wyłącznie stanów nadzwyczajnych. Odpowiedź na pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach należy stosować regulacje szczególne dotyczące ograniczania wolności i praw w stanach nadzwyczajnych, a kiedy ogólne zasady wynikające z art. 31 ust. 3 Konstytucji, zależy od kilku kwestii. Po pierwsze, jest ona uzależniona od rodzaju wprowadzonego stanu nadzwyczajnego. Po drugie, zależy od rodzaju wolności czy prawa, które ma zostać ograniczone. Kolejnym problemem jest sposób interpretowania i stosowania poszczególnych przesłanek dotyczących ograniczeń. W tym zakresie dużą rolę odgrywa sposób interpretacji zasady proporcjonalności przyjęty przez Trybunał Konstytucyjny.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Prawa człowieka i obywatela w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5.
 • Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
 • Działocha K., Komentarz do art. 228–230 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Działocha K., Komentarz do art. 232–233 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Eckhardt K., Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Przemyśl–Rzeszów 2012.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 31–32 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Jasudowicz T., Granice korzystania z praw człowieka – rozwiązania Konstytucji RP na tle standardów europejskich, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 1999.
 • Łabno A., Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Pre-isner, Warszawa 2002.
 • Michalska A., Niebezpieczeństwo publiczne, które zagraża życiu narodu, [w:] Prawa człowieka w stanach nadzwyczajnych, red. T. Jasudowicz, Toruń 1997.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
 • Wołpiuk W.J., Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Warszawa 2002.
 • Wyrembak J., Standardy ograniczania wolności i praw w świetle Rozdziału II Konstytucji, [w:] Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2006.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart