Author: Sabina Grabowska
E-mail: chatazawsia@wp.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Author: Monika Urbaniak
E-mail: monikaba@ump.edu.pl
Institution: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 95-107
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.05.05
PDF: ppk/21/ppk2105.pdf

The topic of the article is the analysis of legal basis governing the right to health in the Polish Republic. Polish health care system, which, in practice, implementing the right to health is characterized by far-reaching instability, but its basic foundations remain the same. Statutory regulations of 1989 are subject to constant change, and the solutions implemented constitutionality was challenged by the Constitutional Court. Also, the- re is currently no comprehensive vision of the health system, and all the changes were made so far is partial. Lack of comprehensive reforms, as well as the disorder in some areas of the health system by adopting the law uniformly regulating specific issues cau- sing adverse situations for beneficiaries and does not contribute to the stabilization of the legal system in this sector.

Prawne podstawy realizacji prawa do ochrony zdrowia w Polsce

Tematem artykułu jest analiza podstaw prawnych regulujących prawo do ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej. Polski system ochrony zdrowia, który w praktyce realizuje prawo do ochrony zdrowia, charakteryzuje się daleko idącą niestabilnością, jednakże podstawowe jego zręby pozostają niezmienne. Regulacje ustawowe od roku 1989 podlegają ciągłym zmianom, a konstytucyjność wprowadzanych rozwiązań była kwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Również obecnie nie istnieje kompleksowa wizja systemu ochrony zdrowia, a wszystkie dotychczas dokonywane zmiany miały charakter cząstkowy. Brak kompleksowych reform, jak również nieuporządkowanie w niektórych sferach systemu ochrony zdrowia poprzez uchwalenie ustawy jednolicie regulującej określone zagadnienia (np. decentralizacja finansowania świadczeń, prowadzenie badań klinicznych) powodują niekorzystne sytuacje dla świadczeniobiorców i nie przyczyniają się do ustabilizowania obrotu prawnego w tym sektorze.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Geneza praw człowieka i ewolucja systemów ich ochrony, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Białynicki-Birula P., Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce, Kraków 2006.
 • Bosek L., Constitutional right to health protection, Judgement of the Constitutional Tribunal of 7 January 2004, K 14/03, [w:] Medical Law. Cases and Commentaries, red.
  M. Safjan, Warszawa 2012.
 • Dercz M., Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2005.
 • Frąckowiak U., Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, „Medyczna Wokanda” 2010, nr 2.
 • Haberko J., Prawo do leczenia niepłodności a finansowanie świadczeń zdrowotnych ze źródeł publicznych, „Ginekologia Praktyczna” 2007, nr 2.
 • Hady J., Leśniowska M., Nakłady na ochronę zdrowia a kondycja sektora ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 2001, vol. 7, nr 4, www.e-finanse.com, s. 27 (29.10.2013).
 • Jończyk J., Zasady i modele ochrony zdrowia, „Państwo i Prawo” 2010, z. 8.
 • Kachniarz M., Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 • Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Warszawa 2008.
 • Karp J., Prawa socjalne we współczesnym konstytucjonalizmie. Prolegomena, [w:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Maria-
  na Grzybowskiego, red. J. Czajowski, Kraków 2007.
 • Kolwitz M., Polski system ochrony zdrowia – perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej, „Roczniki Pomorskiej
  Akademii Medycznej w Szczecinie” 2010, nr 3.
 • Masternak-Kubiak M., Prawo do równego traktowania, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Ostrzyżek A., Prawo do ochrony zdrowia w świetle artykułu 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 4.
 • Paszkowska M., Ustawowo dopuszczalne źródła finansowania publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna?
 • Koncepcje, regulacje, zarządzanie, red. K. Ryć, A. Sobczak, Warszawa 2010.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Komentarz, Kraków 1998.
 • Sowada C., Mokrzycka A., Panteli D., Poznański D., Wiktorzak K., Finansowanie, [w:] Polska. Zarys systemu ochrony zdrowia, red. S. Golinowska, Warszawa 2013.
 • Surówka A., Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3.
 • Trzciński J., Komentarz do art. 68 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Urbaniak M., Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Przemiany demokratyczne w Polsce, red. M. Stelmach, Poznań 2013.
 • Urbaniak M., Konstytucyjna zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a jej ustawowa realizacja w prawie polskim. Wybrane problemy, „Przegląd Prawa
  Konstytucyjnego” 2012, nr 3.
 • Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012, red. S. Golinowska, Warszawa 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart