Author: Anna Magdalena Kosińska
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 109-125
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.05.06
PDF: ppk/21/ppk2106.pdf

The present paper is an analysis of the legal regulations on national anthem in Polish Constitutional Legal system. The author claims that national anthem is a part of intangible national heritage and as a consequence individual can realize his cultural right thanks to the participation in anthem’s heritage. Paper presents constitutional regulation in relation to legal resolutions in different Member States. Art. 28 of Polish Constitution positioned in 1 st Chapter has very special meaning for the right to participate in national heritage’s fulfillment that was characterized in last part of the article.

Ochrona prawna hymnu narodowego jako elementu dziedzictwa narodowego – jej charakterystyka i funkcje

Artykuł jest analizą konstytucyjnych regulacji prawnych dotyczących hymnu narodowego, próbą ich charakterystyki. Autorka stoi na stanowisku, że hymn narodowy jest częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego i tym samym jednostka poprzez uczestnictwo w dziedzictwie hymnu może realizować swoje prawa kulturalne. Artykuł prezentuje regulację konstytucyjną hymnu narodowego na tle rozwiązań innych państw europejskich oraz charakteryzuje inne akty prawne odnoszące się do hymnu. Art. 28 Konstytucji, poprzez umieszczenie go w Rozdziale I, zyskuje szczególne znaczenie dla realizacji prawa do uczestnictwa w dziedzictwie narodowym, które przeanalizowane zostało w ostatniej części artykułu.

REFERENCES:

Literature:

 • Andrzejewski P. Ł. J., Prawo człowieka do tożsamości kulturowej w Polsce, [w:] Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, red. A. Rzepliński, Warszawa 1993.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Buch E., Miller R., Beethoven’s Ninth: a political history, University of Chicago Press2004.
 • Chruściak R., Projekty Konstytucji, 1993–1997, Cz. 1, Warszawa 1997.
 • Cyceron, Rozmowy tuskulańskie i inne pisma, przekł. J. Śmigaj, Warszawa 2010.
 • Czarny-Drożdżejko E., Przestępstwa prasowe, Lex 2013, publikacja dostępna w wersji elektronicznej w serwisie Lex Omega.
 • Działocha K., Garlicki L., Sarnecki P., Sokolewicz W., Trzciński J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003, tom IV.
 • Dworecki Z., Józef Wybicki 1747–1822, seria: Z dziejów Wielkopolski, Poznań 1980.
 • Gliniak Sz., Józef Wybicki, jego Mazurek Dąbrowskiego oraz pieśni hymniczne i patriotyczne innych autorów, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” Seria Sztu-
  ki Piękne, Muzyka 2004, z. 2.
 • Grabowski R., Polskie symbole narodowe i państwowe. Geneza, ewolucja, stan prawny, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3.
 • Hołda J., Hołda Z, Ostrowska D., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2008.
 • Jaeger W., Paideia, przekł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.
 • Kijowski M., Polski hymn państwowy jako zagadnienie konstytucyjnoprawne, „Ius et administratio” 2004, z. 3.
 • Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011.
 • Kostkiewiczowa T., Hymn, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas t. 1, Warszawa 1984.
 • Krzyżanowski J., Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych, Warszawa 1969.
 • Lewinówna Z., Mazurek Dąbrowskiego, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas t. I, Warszawa 1984.
 • Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1997.
 • Skrzydło W., Komentarz do art.28, art.29 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, www.lex.pl.
 • Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009.
 • Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.
 • Ziomek J., Renesans, Warszawa 1997.
 • Wiszowaty M. M., Symbole państwowe III Rzeczypospolitej, „Państwo i Prawo” 2011, z. 7–8.
 • Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Warszawa 1998.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart