Author: Anna Pięta-Szawara
E-mail: annapieta_szawara@op.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 169-179
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.05.09
PDF: ppk/21/ppk2109.pdf

The aim of this research was to define how Polish political parties in parliament seventh term of office (date of election: 9 th October 2011) realized constitutional principle of equality of citizens. The analysis was concerned not only on declarative programme sphere but also on the area of political practice. The first part of the study was focused on platforms of particular politic parties which were announced before elections to the parliament in 2011. On the basis of those party platforms, the research showed to what degree and area political parties was revolved around women’s issues. The second part of the study provided a comparison of ideological declaration and real activities of particular political parties. There was also a verification of electoral register groups, which candidates entered the parliament taking into consideration the presence of women.

Realizacja konstytucyjnej zasady równości obywateli w koncepcjach i działalności polskich partii politycznych w latach 2011–2014

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, w jaki sposób polskie partie polityczne obecne w Sejmie VII kadencji, wybranym 9 października 2011 r., realizowały konstytucyjną zasadę równości obywateli. Analiza dotyczyła zarówno deklaratywnej sfery programowej, jak i obszaru praktyki politycznej. W pierwszej części dociekań skoncentrowano się na treści programów wyborczych poszczególnych ugrupowań, przedstawionych przed wyborami parlamentarnymi w 2011 r., w oparciu o które wskazano, w jakim stopniu oraz zakresie partie koncentrowały się na problematyce kobiecej. W drugiej części badań deklaracje ideowe zestawiono z faktycznymi działaniami poszczególnych ugrupowań. Przeprowadzono weryfikację list wyborczych ugrupowań, które wprowadziły swoich kandydatów do parlamentu pod kątem obecności na nich kobiet.

REFERENCES:

Literature:

  • Chmaj M., Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji, [w:] Konstytucyjne zasady wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, t. 1, red. M. Chmaj, Kraków 2002.
  • Fuszara M., Kobiety w polityce dwudziestolecia (1989–2009), [w:] Raport: Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, Warszawa 2009.
  • Fuszara M., Kwoty, listy wyborcze i równość płci w wyborach parlamentarnych w 2011 r., Warszawa 2012.
  • Urbaniak K., Parytety i kwoty wyborcze a Konstytucja RP, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 2.
  • Uziębło P., Parytety płci i kwoty na listach wyborczych – za i przeciw, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 1.
  • Wybory 2011. Partie i ich programy, red. I. Skłodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart