Author: Jarosław Och
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 181-193
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.05.10
PDF: ppk/21/ppk2110.pdf

The article focuses on one of the most essential problems of contemporary science of politics which is the issue of participation of citizens in elections and referenda and factors which stimulate and determinate this participation. It has been proved that the attendance at elections in Poland is one of the lowest in Europe and therefore ways of making Polish electoral system more citizen-friendly seem to be necessary. The state ought to stimulate the increase of political culture and create pro-civic attitudes among citizens. What may also be implemented is the reform of the electoral system which would allow citizens to vote by pro- xy, mail, the Internet, or even by sending a text message. Introduction of actions shown above seems to be inevitable and is not only linked with the fact that Polish society is aging, but also with simplifying the process of electoral decision- making for Polish migrants.

Wyzwania globalizacyjne a nowoczesny system wyborczy

W artykule podniesiono i zasygnalizowano istotny problem badawczy współczesnej nauki o polityce, jaki stanowi kwestia partycypacji wyborczej obywateli w wyborach i referendach oraz determinantów ją stymulujących. Wykazano, iż frekwencja wyborcza w Polsce należy do najniższych w Europie i podstawowymi sposobami przeciwdziałania dalszemu jej obniżaniu wydają się konieczne działania, mające na celu uczynienie polskiego systemu wyborczego bardziej przyjaznym obywatelom. Podstawowym zadaniem w tym względzie wydaje się zarówno aktywność państwa zmierzająca do wzrostu poziomu kultury politycznej i kreowania postaw proobywatelskich, ale niezbędne wydają się również działania reformujące system wyborczy, polegające m.in. na możliwości głosowania poprzez pełnomocnika wyborczego, głosowania drogą pocztową, internetową, a nawet SMS-ową. Konieczność podjęcia wskazanych działań wiąże się nie tylko ze starzejącym się społeczeństwem, ale powiązana jest również z ułatwieniami w podejmowaniu decyzji wyborczych dla polskich migrantów.

REFERENCES:

Literature:

  • Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniarek, J. Simonides, Bydgoszcz–Warszawa 2004.
  • Gratschew M., Wybory lokalne w 1995 roku w Norwegii i towarzysząca im loteria, [w:] Aktywizowanie wyborców. Inicjatywy z różnych krajów świata, Warszawa 2008.
  • Koryś P., Okólski M., Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, „Prace Migracyjne” 2004, nr 55.
  • Mała encyklopedia wiedzy politologicznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, Toruń 2001.
  • Polak E., Prognozowanie globalnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, [w:] Problemy badawcze politologii w Polsce, red. M. Malinowski, M. Burdelski, R. Ożarowski,
    Gdańsk–Warszawa 2004.
  • Sztompka P., Socjologia ogólna. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
  • Zbieranek J., W stronę reformy procedur głosowania w Polsce, „Analizy i Opinie” 2005, nr 52.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart