Author: Janusz Nowak
E-mail: jn1411@op.pl
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 117-135
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.06.05
PDF: ppk/22/ppk2205.pdf

The article focuses on the reform of the Polish Senate. The main advantage of a bicameral parliament is the possibility of gaining dominance by different political parties in both chambers. Thanks to that the Senate can act as so called „chamber of reflection”. Meanwhile in Poland combination of elections to the Sejm and the Senate makes the party winning the elections to the Sejm also winning the elections to the Senate. Therefore it is necessary to consider the separation of the elections to this two chambers of parliament as well as change of the electoral law to the second chamber. These changes should lead to the transformation of the Senate to the „chamber of regions”. Thus strengthening the importance of the Senate which will begin to perform the functions of the „chamber of reflection”. Moreover thanks to the modifications suggested inhabitants of regions with less population will obtain greater impact on current politics.

Wybory do Senatu – Postulaty de lege ferenda

Artykuł koncentruje się na reformie polskiego Senatu. Główną zaletą dwuizbowego parlamentu jest możliwość stworzenia odmiennego układu sił politycznych w obu izbach. Dzięki czemu Senat może pełnić funkcję „izby refleksji”. Tymczasem obecne połączenie wyborów do Sejmu i Senatu sprawia, iż partia wygrywająca wybory do Sejmu wygrywa także wybory do drugiej izby. Należy więc zastanowić się nad oddzieleniem wyborów do obu izb parlamentu i zmianą ordynacji wyborczej do Senatu. Zmiany te powinny prowadzić do przekształcenia Senatu w „izbę regionów”, co przełoży się również na wzrost jego znaczenia. Ponadto pozwoli to mieszkańcom regionów z mniejszą liczbą ludności uzyskać większy wpływ na bieżącą politykę.

REFERENCES:

Literature:

 • Bożyk S., Senat Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
 • Chorążewska A., Struktura parlamentu – uwagi na tle komparatystycznym, [w:] Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska, red. M. Grzybowski,
 • G. Kuca, P. Mikuli, Kraków 2013.
 • Czajowski J., Senat – Izba Samorządowa, [w:] Senat – izba samorządowa? Seminarium (materiał roboczy). Warszawa 29 listopada 1994 (zapis stenograficzny), Biuro Studiów
  i Analiz Kancelarii Senatu 1994.
 • Garlicki L., Artykuł 3, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. L. Garlicki, Warszawa 1995.
 • Gebether S., Ewentualne możliwe reformy systemu wyborczego do Senatu, [w:] Parlament, model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.
 • Graczkowski R., Jaka ordynacja? Spór fundamentalny, [w:] Polska demokracja. Koncepcje, płaszczyzny, instytucje, red. S. Wróbel, Toruń 2008.
 • Gwiżdż A., Sejm i Senat w latach 1918–1939, [w:] Dzieje Sejmu Polskiego, red. J. Bardach, Warszawa 1997.
 • Jackiewicz A., Zasada federalizmu a funkcja ustawodawcza izb drugich parlamentu w federacjach europejskich, [w:] Konstytucja, ustrój polityczny, system organów państwowych.
 • Prace ofiarowane profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, red. S. Bożyk, A. Jamróz, Białystok 2010.
 • Jankiewicz A., Rzeczpospolita bez parlamentu. Organa reprezentacji politycznej w latach 1939–1945, [w:] Dzieje Sejmu Polskiego, red. J. Bardach, Warszawa 1997.
 • Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2006.
 • Konarski M., Izba samorządowa jako alternatywa drugiej izby, [w:] Senat – Izba samorządowa? Seminarium (materiał roboczy). Warszawa 29 listopada 1994 (zapis steno-
  graficzny), Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu 1994.
 • Ludwikowski R. R., Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000.
 • Mikuli P., System konstytucyjny Słowenii, Warszawa 2004.
 • Składowski K., System wyborczy do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne, red. D. Górecki i K. Składowski, Łódź 2010.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Szymanek J., Druga izba parlamentu: porównawcze ujęcie politologiczne, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, red. Z. Kiełmiński i J. Szymanek, Warszawa 2013.
 • Szymanek J., Kształtowanie składu drugich izb parlamentu, Warszawa 2004.
 • Wawrzyniak J., Sejm i Senat w latach 1989–1997, [w:] Dzieje Sejmu Polskiego, red. J. Bardach, Warszawa 1997.
 • Witkowski Z., Senat Republiki Włoskiej, [w:] Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
 • Zaborowski Ł., Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji, Warszawa 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart