Author: Piotr Uziębło
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 41-50
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.03
PDF: ppk/01/ppk103.pdf

The ongoing public debate in Poland concerning the implementation of equality instruments in the electoral law requires a legal analysis of these institutions, especially because the proposal of amendments was the effect of that debate. It is important that, it is necessary here to distinguish the quotas, specifying the minimum proportion of one sex on voting lists or the representative bodies and the parities, which define the equal participation of both sexes. Both these instruments are to- day in normative acts in many states, but their way of shots, like the non-execution and consequences of such a requirement is different. The regulations could be different to parties which unrealized formal requirements. As a consequence they could prove to deny the possibility of the electoral lists registration or they could only know the financial restriction. The problem of the gender equality on the election lists can be considered as a violation of principle of equality of elections, especially when it directly changes the result of the election. On the other hand, it provides increasing equality in parliament. It should be noted that the regulations identical with the Polish proposal had never been introduced. That proposition which states that the number of women on electoral lists may not be less than 50%, violates the constitutional principle of equality.

Parytety płci i kwoty na listach wyborczych - za i przeciw

Trwająca w Polsce publiczna debata dotycząca wprowadzenia parytetów w prawie wyborczym, której kulminacyjnym momentem było wniesienie obywatelskiego projektu nowelizacji prawa wyborczego, wymaga dokonania analizy prawnej tej instytucji. Istotnym jest bowiem, że konieczne jest tutaj odróżnienie kwot, określających minimalny udział jednej z płci na listach wyborczych czy też w organach przedstawicielskich od parytetów, które określają równych udział obu płci. Oba te instrumenty współcześnie występują w aktach normatywnych wielu państw, choć różny jest ich sposób ujęcia, podobnie zresztą jak i konsekwencje niezrealizowania takiego wymogu. Niektóre państwa ograniczają się tu do ograniczenia finansowania partii nierealizujących wymogów formalnych, inne natomiast rygorystycznie odmawiają takim listom wyborczym możliwości rejestracji. Problem równości płci na listach wyborczych może jednak w dużej mierze być uznany za naruszający zasadę równości wyborów, szczególnie gdy wpływa on bezpośrednio na wynik wyborów. Z drugiej jednak strony instytucjonalnie zapewnia zwiększenie niedoreprezentowanej płci w parlamencie. Warto jednak podkreślić, że w zasadzie nigdzie nie zdecydowano się na przyjęcie regulacji tożsamej z polskim projektem, który zakłada, że udział kobiet na listach wyborczych nie może być mniejszy niż 50%, co stawia go w sprzeczności właśnie z konstytucyjną zasadą równości.

REFERENCES:

Literature:

 • Allwood G., Wadia K., Increasing Women's Representation in France and India, Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique 2004, Vol. 37, No. 2.
 • Dehlerup D., Comparative Studies of Electoral Gender Quotas, Paper Presented At International IDEA Workshop: The Implementation Of Quotas: Latin American Experiences, Lima, Peru, 23-24 February 2003.
 • Dehlerup D., Electoral Gender Quotas: Between Equality of Opportunity and Equality of Result, Representation, Vol. 43, Issue 2 July 2007.
 • Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, pod red. A. Reynolds, B. Reilly, A. Ellis, Stockholm 2008.
 • Fuszera M., "Niedokończona demokracja" - kobiety, mężczyźni i władza, Przegląd Socjologiczny 2000, z. 1.
 • Jenson J., Valiente C., Comparing Two Movements for Gender Parity. France and Spain, [w:] Women’s Movements Facing Reconfigured State, pod red. L.A. Banaszak, K. Beckwith, D. Rucht, Cambridge 2003.
 • Krook M. L., Gender Quotas, Norms and Politics, Politics and Gender 2006, nr 2.
 • Krook M.L., La adopción e impacto de las leyes de cuota s de género : una perspectiva global, [w:] Mujer y politica. El impacto de las cuotas de género en América Latina, pod red. M. Ríos Tobar, Santiago de Chile 2008.
 • Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
 • Kurczewski J., Rodzynki w zakalcu, czyli o reprezentacji kobiet w reprezentacji Narodu, Societas/Comunitas 2008, nr 2.
 • Lokar S., A Short History of Quotas in Slovenia, [w:] The Implementation of Quotas: European Experiences. Quota Report Series, red. J. Ballington, F. Binda, Stockholm 2005
 • Marx J., Caminotti M., Borner J., ¿En pie de igualdad? Quince años de cupo femenino en Argentina, [w:] Mujer y politica. El impacto de las cuotas de género en América Latina, red. M. Ríos Tobar, Santiago de Chile 2008.
 • Meier P., Implementing Gender Quotas in Belgium: Legal Enforcement Lessons, [w:] The Implementation of Quotas: European Experiences. Quota Report Series, red. J. Ballington, F. Binda, Stockholm 2005.
 • Murray R., How Parties Evaluate Compulsory Quotas: A Study of the Implementation of the ‘Parity’ Law in France, Parliamentary Affairs Vol. 60 No. 4, 2007.
 • Pacari N., La participación política de la mujer indígena en el Parlamento ecuatoriano. Una tarea pendiente, http://www.quotaproject.org/CS/CS_Pacari_Ecuador.pdf z dnia 10 marca 2010 r.
 • Verge Mestre T., Cuotas voluntarias y legales en España. La paridad a examen, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 2008, N.º 123.
 • Żukowski A., Wybory a reprezentacja polityczna kobiet, Studia Wyborcze 2007, t. III.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart