Author: Anna Kołomycew
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 103-114
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.08
PDF: ppk/01/ppk108.pdf

Presented paper aims at different forms of civic participation and especially focuses on Local Action Groups. First part of presented paper includes considerations relative to the idea of social participation and practical aspects of its introduction. The follow-up with presented article takes over different forms of civic participa- tion at local level which were provided by legal regulations (direct forms of participatory democracy). The paper also focuses on solutions based on cooperation of sector partners. Local Action Groups, created within the framework of LEADER+Programme, are the example of three-part cooperation. The main purpose of the LAG creation was to support local development in rural areas. The next aspect of mentioned programme was to activate the residents of rural areas. The LAG are interesting subject for further researching because of its special legal status, the way of emergence and the mechanisms of supervision. Established rules of the LAG running, can cause weakening of the idea of the rank-and-file initiative and participation and reducing social community commitment.

Lokalne grupy działania jako forma partycypacji na szczeblu lokalnym

Prezentowany artykuł przedstawia formy partycypacji obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania jakim są obecnie Lokalne Grupy Działania. Początkowa część pracy obejmuje rozważania dotyczące idei partycypacji społecznej i rzeczywistych możliwości jej realizacji. W dalszej części omówione zostały formy obywatelskiego uczestnictwa dostępne na szczeblu lokalnym, przewidziane w polskich rozwiązaniach prawnych (bezpośrednie formy demokracji partycypacyjnej) oraz rozwiązania bazujące na współpracy partnerów sektorowych. Takim rozwiązaniem, opartym na trójsektorowej współpracy podmiotów są właśnie Lokalne Grupy Działania, stworzone w ramach programu LEADER +. Celem utworzenia LGD było dążenie do wspierania rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców tych terenów. LGD są interesującym przykładem ze względu na rozwiązania prawne regulujące ich status, określony sposób powstawania oraz zwierzchnictwo, które osłabiają ideę oddolnej partycypacji i zaangażowania.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państwa demokratycznych, Kraków 2004.
 • Dahl R.A., Democracy and its critics, New Heaven 1989.
 • Faliszek K., Samorząd lokalny i organizacje pozarządowe - partnerzy czy konkurenci?, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć - Czajkowska, Lublin 2008.
 • Furmankiewicz M., Współpraca międzysektorowa w ramach „partnerstw terytorialnych” na obszarach wiejskich w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 2(24)/2006.
 • Gastil J., Democracy in small groups. Participation, Decision Making, and Communication Philadelphia, PA Gabriola Island, BC 1993.
 • Górski R., Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007 .
 • Goszczyński W., Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER +, [w:] Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, P. Ruszkowski, Warszawa 2008
 • Lummis Ch. D., The Radicalism of Democracy, New York 1996.
 • Macintosh A., Coleman S., Lalljee M., e-Moethodes for public engagement. Helping local authorities to communicate with citizens, Local e-democracy National Project, Bristol City Council, College Green, Bristol 2005 .
 • Palska H., Lewenstein B., Bibliografia społecznika, [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Warszawa 2004 .
 • Piasecki A., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009 .
 • Rachwał M., Konsultacje z mieszkańcami gminy jako instytucja demokracji bezpośredniej, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Lublin 2008 .
 • Uziębło P., Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009 .
 • Żmigrodzki M., Referendum gminne, [w:] Państwo - demokracja - samorząd, red. T. Mołdawa, Warszawa 1999.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart