Author: Małgorzata Myśliwiec
Institution: Uniwersytet Śląski
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 115-126
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.09
PDF: ppk/01/ppk109.pdf

Multinationalism is one of the most important features of the Spanish state. After General Franco`s death in 1975 the nature of this political reality has induced the political elites to begin the process of construction of so-called regional state. The recognition of the principle of pluralism has binded members of the Spanish parliament to pass the electoral law which ensure that all territorial groups may have their representation in representative bodies in four levels of the political decision making process: European, national, regional and the local one.Thus, the main aim of this article is to present some basics of the legal solutions adopted in the Spanish electoral law, which in one hand allow to save the unitary state, but on the other hand ensure the respect of the ethnoregional minorities rights.

System wyborczy w państwie wielonarodowym. Analiza przypadku Hiszpanii

Jedną z najważniejszych cech państwa hiszpańskiego jest jego wielonarodowość. Po śmierci generała Franco w 1975 roku owa natura politycznej rzeczywistości skłoniła elity do wszczęcia procesu tworzenia tak zwanego państwa regionalnego. Przyjęcie zasady pluralizmu zobowiązało natomiast członków hiszpańskiego parlamentu do przyjęcia ordynacji wyborczej, która zapewniłaby wszystkim grupom terytorialnym możliwość powoływania swoich reprezentantów do organów przedstawicielskich na czterech szczeblach decydowania politycznego: europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym. Dlatego też głównym celem niniejszego opracowania będzie przedstawienie podstawowych rozwiązań przyjętych w hiszpańskim prawie wyborczym, pozwalających z jednej strony na zachowanie unitarnej formy państwa, a z drugiej na zapewnienie poszanowania praw mniejszości etnoregionalnych.

REFERENCES:

Literature:

 • Coller X., Ferreira de Vale H., Meissner Ch., Political Elites in Federalized Countries: The Case of Spain (1980 - 2005), Institut de Ciѐncies Polítiques i Socials, Working Papers núm. 268, Barcelona 2008.
 • Dahl R. A., Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995.
 • Iwanek J., Domagała M., Państwo lokalne, państwo regionalne, [w:] Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice 2000.
 • Iwanek J., Hiszpania, [w:] Partie i systemy partyjne państw wysoko rozwiniętych, część I, red. J. Iwanek, Katowice 1999.
 • Iwanek J., Prawnokonstytucyjne położenie regionów autonomicznych w Hiszpanii, [w:] Oblicza decentralizmu, red. J. Iwanek, Katowice 1996.
 • Iwanek J., Senat Królestwa Hiszpanii, [w:] Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
 • Iwanek J., Współczesne rozumienie autonomii terytorialnej, [w:] Społeczeństwo wobec problemów transformacji i integracji, red. J. Liszka, Ustroń 2000.
 • Myśliwiec M., Decentralizacja niesymetryczna. Przykład hiszpańskiego państwa regionalnego u progu XXI wieku. [w:] Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań - Chorzów 2009.
 • Myśliwiec M., Katalonia na drodze do niepodległości?, Bytom 2006.
 • Myśliwiec M., Partie nacjonalistyczne u progu XXI wieku. Przykład Hiszpanii, [w:] Współczesne nacjonalizmy, red. M. Jeziński, Toruń 2008.
 • Myśliwiec M., Wolny Sojusz Europejski - ku redefinicji relacji centrum-peryferia, [w:] Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, red. Jacek Knopek, Toruń 2009.
 • Myśliwiec M., Zmierzch „państwa regionalnego” w Europie? Analiza przypadku Królestwa Hiszpanii, [w:] Państwo w procesach przemian. Teoria i praktyka, red. A. Lisowska, A.W. Jabłoński, Toruń 2009.
 • Solé Tura J., Aparicio Pérez M. A., Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii, Warszawa 2003.
 • Sroka A., Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart