Author: Agata Pyrzyńska
E-mail: agatapyrzynska@poczta.onet.pl
Institution: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 167-183
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.10
PDF: ppk/44/ppk4410.pdf

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie wkładu Rady Europy w kształtowanie i upowszechnianie standardów państwa prawnego. Zasada praworządności, ściśle powiązana z zasadą państwa prawnego, stanowi bowiem jedną z trzech podstawowych wartości, na których oparta jest działalność Rady. Dbałość Rady o utrzymywanie przez państwa członkowskie właściwych standardów w tym zakresie przejawia się w dwóch głównych płaszczyznach. Po pierwsze, Rada podejmuje działania mające na celu zdefiniowanie i stworzenie jednolitego, uniwersalnego sposobu rozumienia zasady państwa prawnego przez poszczególne państwa. Po drugie zaś system prawny Rady przewiduje szereg konkretnych mechanizmów mających na celu egzekwowanie realizacji przez państwa członkowskie omawianej zasady. Jednak jak pokazuje praktyka, nie każde z nich cechuje się wystarczającą efektywnością.

Impact of Council of Europe on the shaping and popularizing of the standards of the rule of law

The subject of the article is the issue of the Council of Europe’s impact on shaping and popularizing of the standards of a principle of the rule of law. The rule of law is one of the three basic values on which the Council’s activities is based. The Council’s care of maintaining the rule of law standards by the member states is manifested in two main areas. First of all, the Council undertakes activities aimed at defining and creating a uniform, universal way of understanding the principle of the rule of law by individual states. Secondly, the Council’s legal system states a few specific mechanisms to enforce the implementation by the member states of the principle. However, as practice shows, not all of them are sufficiently effective.

BIBLIOGRAFIA:

 • Biernat T., Zasada the rule of law a definiowanie pojęcia państwa prawa, [w:] Demokra­tyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Białystok 2014.
 • Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.
 • Drzemczewski A., Procedura Komitetu Ministrów Rady Europy. Użyteczny mechanizm „praw człowieka”?, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagad­nienia, red. H. Machcińska, Warszawa 2002.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010.
 • Greń J., Zasada rządów prawa w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej, „Przegląd Pra­wa Konstytucyjnego” 2013, nr 2.
 • Jaskiernia J., Polska w Radzie Europy, „Państwo i Prawo” 2011, z. 11.
 • Jaskiernia J., Rada Europy jako „organizacja wartości”, „Studia Politologiczne” Wyjaśnie­nie polityki, 2010, vol. 17.
 • Jaskiernia J., Standardy Rady Europy a ustrój polityczny Polski, [w:] Polska w Radzie Eu­ropy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, red. H. Machcińska, Warszawa 2002.
 • Klebes H., Rola Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w upowszechnianiu stan­dardów demokratycznych w Europie, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, red. H. Machcińska, Warszawa 2002.
 • Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Łazowski A., Zawidzka-Łojek A., [w:] Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011.
 • Matyasik M., Rada Europy ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2009, nr 3.
 • Pacześniak A., Promocja demokracji i praworządności, [w:] Organizacje międzynarodo­we w działaniu, red. A. Florczak, A. Lisowska, Wrocław 2014.
 • Robel J., Wpływ Rady Europy na realizacje koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich, Toruń 2016.
 • Sokolewicz W., Państwo prawne jego cechy i kryteria, „Biuro Studiów i Ekspertyz” 1992, nr 3.
 • Sokolewicz W., Zubik M., Komentarz do art. 2 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczy­pospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, red. M. Zubik, L. Garlicki, Warszawa 2016.
 • Witkowski Z., Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej, [w:] Prawo konstytucyjne, Z. Witkowski, Z. Bień-Kacała, Toruń 2015.
 • Zakrzewski W., Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] Pol­skie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart