Author: Michał Klimkowski
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 247-261
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.14
PDF: ppk/44/ppk4414.pdf

Niniejsza praca jest próbą ukazania aktywności Komisji Weneckiej względem Czarnogóry w latach 2011–2014. Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo skupia swoją działalność przede wszystkim na prawie konstytucyjnym, analizując nie tylko projekty zmian w ustawach zasadniczych, ale także wszelkie poprawki do konstytucji oraz inne akty prawne związane z zasadniczym porządkiem ustrojowym. Opisywane w tekście działania Komisji odnoszą się do Czarnogóry, będącą demokracją parlamentarną, której ustrój polityczny reguluje Konstytucja z 2007 r. Państwo to ubiega się o członkostwo w Unii Europejskiej, która rozpoczęła negocjacje akcesyjne w czerwcu 2012 r. Jednak w kwestii dostępowania do standardów europejskich jest jeszcze wiele kwestii, które wymagają znacznej uwagi, by osiągnąć pożądany stan, zgodny z normami funkcjonującymi na Zachodzie Europy.
Pierwsza część tekstu to wprowadzenie do tematyki działalności Komisji Weneckiej. Druga część dotyczy aktywności Komisji w kwestiach pomocy prawnej i jej misji na rzecz poprawy standardów demokratycznych i ochrony praw człowieka. Trzecia część tekstu to próba zaprezentowania wpływu Komisji Weneckiej, poprzez jej opinie i zalecenia, na proces prawodawczy Czarnogóry. Skoncentrowano się w nim na aktywności Komisji oraz jej ewentualnego wpływu na poprawę przestrzegania standardów demokratycznych w Czarnogórze. Myśl końcowa stanowi z kolei próbę wyciągnięcia wniosków z przeanalizowanego materiału.

Activity of the Venice Commission to improve democratic standards in the legislation of Montenegro in 2011–2014

This paper is an attempt to show the activity of the Venice Commission regarding Montenegro in 2011–2014. The Commission for Democracy through Law focuses its activity primarily on constitutional law, analyzing not only draft amendments to fundamental law, but also all amendments to the constitution and other legal acts related to the fundamental system order. The actions of the Commission described in the text refer to Montenegro, which is a parliamentary democracy, the political system of which is governed by the 2007 Constitution. The state is applying for membership in the European Union, which began accession negotiations in June 2012. However, there are still many issues in terms of compatibility to European standards, which require significant attention to reach the desired state, in line with the standards functioning in the West of Europe.
The first part of the text is an introduction to the subject of the Venice Commission’s activities. The second part deals with the Commission’s activities in matters of legal aid and its mission to improve democratic standards and the protection of human rights. The third part of the text is an attempt to present the influence of the Venice Commission, through its opinions and recommendations, on the legislative process of Montenegro. It focused on the Commission’s activities and its possible impact on improving the observance of democratic standards in Montenegro. The final thought is in turn an attempt to draw conclusions from the analyzed material.

BIBLIOGRAFIA:

  • Bartole S., Comparative Constitutional Law – an Indispensable Tool for the Creation of Transnational Law, „European Constitutional Law Review” 2017, vol. 13.
  • Dzehtsiarou K., Konstadinides T., Human Rights Law in Europe. The Influence, Overlaps and Contradictions of the EU and the ECHR, London 2014.
  • Fruhstorfer A., Hein M., Constitutional Politics in Central and Eastern Europe. From Post-Socialist Transition to the Reform of Political Systems, Wiesbaden 2016.
  • Hubert Izdebski, Rada Europy: organizacja demokratycznych państw Europy i jej znacze­nie dla Polski, Warszawa 1996.
  • Jowell J., The Venice Commission – Disseminating Democracy through Law, „Public Law” 2001.
  • Koźbiał K., Czarnogóra w procesie integracji z Unią Europejską, „Politeja: pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2015, nr 5.
  • Kuijper P., Wouters J., The Law of EU External Relations Cases, Materials, and Commen­tary on the EU as an International Legal Actor, Oxford 2015.
  • Łakota-Micker M., Czarnogóra, Studia nad bezpieczeństwem, Wrocław 2013.
  • Pudzianowska D., Obywatelstwo w procesie zmian, Warszawa 2013.
  • Volpe V., Drafting Counter-majoritarian Democracy. The Venice Commission’s Constitu­tional Assistance, „Heidelberg Journal for International Law” 2016, vol. 76.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart