Author: Malwina Milczarek
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 137-153
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.11
PDF: ppk/01/ppk111.pdf

In this paper, we presented the criminal responsibility of the Republic of Poland President before the Tribunal of State and related issues. Objective scope of this responsibility against other republican European countries was described. Time scope of the criminal responsibility of the president as well as matters related to the procedure and modes of impeachment by the National Assembly have also been mentioned. In the second part of the paper, we presented the right to fair trial issues and characterized the role of the Tribunal of State as the adjudicating body in the criminal proceeding. International Criminal Court judicature was also mentioned.

Odpowiedzialność karna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W artykule została przedstawiona kwestia odpowiedzialności karnej Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu oraz problemy z nią związane. Opisany został zakres przedmiotowy tej odpowiedzialności, na tle innych republikańskich państw europejskich. Poruszona została sprawa zakresu temporalnego karnej odpowiedzialności prezydenta jak i sprawy związane z procedurą i trybem stawiania Prezydenta w stan oskarżenia przez Zgromadzenie Narodowe. W dalszej części artykułu przedstawiono kwestie związane z prawem do sądu oraz scharakteryzowano pozycję Trybunału Stanu jako organu orzekającego w postępowaniu karnym. Podjęto także temat orzekania przez Międzynarodowy Trybunał Karny

REFERENCES:

Literature:

 • Chrzczonowicz P., Problem odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej, [w:] Konstytucjonalizm Włoski i Polski w aktualnych fazach ich przemian, red. Z. Witkowski, Toruń 2005.
 • Filar M., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2001r. (sygn. akt P. 12/2000), „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 4.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 176 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 78 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Garlicki L., Pojęcie i cechy sądu w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] Trzecia Władza. Sady i trybunały w Polsce. Materiały jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 r., red. A. Szmyt, Gdańsk 2008.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, Warszawa 2000.
 • Jasiński W., Standard niezależnego i ustanowionego ustawą sądu, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009, red. J. Jaskiernia, Toruń 2010.
 • Kondratiewa-Bryzik J., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Federacji Rosyjskiej, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
 • Kowalska M., Trybunał Stanu, [w:] Ustrój organów ochrony prawnej, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2001.
 • Kownacki R., Problemy z wykonaniem decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego o ściganiu Prezydenta Sudanu, „Biuletyn Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2009, nr 9.
 • Kubuj K., Odpowiedzialność karna prezydenta V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.
 • Mordwiłko J., Opinia w sprawie dopuszczalności pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra Sprawiedliwości zajmującego aktualnie stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, sporządzona pod rządami nowej konstytucji „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 3.
 • Skrzydło W., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Francuskiej, [w] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
 • Sokolewicz W., Konstytucyjna regulacja władzy sądowniczej [w:] Konstytucja - ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.
 • Szumiło-Kulczycka D., Odpowiedzialność karna przed Trybunałem Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 4.
 • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1998.
 • Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart