Author: Anna Frankiewicz
Institution: Uniwersytet Opolski
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 191-202
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.15
PDF: ppk/01/ppk115.pdf

The hereby study is an attempt to indicate the factual effects of the introduction of the Act of October 9, 2009 on the Modification of the Act on Public Prosecutor’s Office and Other Acts regarding the Division between the Function of the General Public Prosecutor and the Post of Minister of Justice. Arguments raised during the debate on the bill allowed to assume that, as an effect of the act, the General Public Prosecutor shall be granted a large deal of independence. In fact, the modifications consist in a change regarding a functional relation with the executive power, dissolving any relations with the current policy and the public prosecutor’s office due to the resignation from the subordination to the Ministry of Justice, and not separation. The issue of the new positioning of the General Public Prosecutor among the authorities, the procedure of appointing him and available mechanisms of liability, have been indicated in the study.

W sprawie niezależności Prokuratora Generalnego w Polsce

Niniejsze opracowanie jest próbą wskazania na rzeczywiste skutki wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw w zakresie oddzielenia funkcji Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Sprawiedliwości. Argumenty podnoszone w toku debaty nad projektem ustawy pozwalały przypuszczać, że w jej efekcie Prokuratorowi Generalnemu zapewniona zostanie duża doza niezależności. W gruncie rzeczy zmiany polegają natomiast na zmianie powiązania funkcjonalnego z władzą wykonawczą, na zerwaniu powiązań między bieżącą polityką a prokuraturą dzięki rezygnacji z podporządkowania ministerstwu sprawiedliwości, a nie na separacji. W opracowaniu poruszona została zatem kwestia nowego usytuowania Prokuratora Generalnego wśród organów władzy, sposób jego powoływania i dostępne mechanizmy odpowiedzialności.

REFERENCES:

Literature:

  • Banaszak B., Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, materiał powielony uzyskany na stronie http://www.radalegislacyjna.gov.pl.
  • Bodio J., Rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Sprawiedliwości - uwagi na tle ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, "Prokurator" 2009, nr 3-4.
  • Miecik I. T., Prokurator na żądanie, "Polityka", nr 28, 12 lipca 2002.
  • Skotnicki K., Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP z 1997 r. art. 10a ust. 2 i 3 projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, (sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - druk nr 1624), opinia dostępna na stronie www.sejm.gov.pl.
  • Sokolewicz W., Rozdział IX "Organy kontroli państwowej i ochrony prawa", [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom III, Warszawa 2003.
  • Uzasadnienie Prezydenta RP do weta wobec ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, dostępne na stronie http://www.prezydent.pl/aktywnosc/ustawy/zawetowane.
  • Ważny A., Konstytucja bez prokuratury, Prokuratura i Prawo 2009, nr 9.
  • Winczorek P., Minister sprawiedliwości i prokurator generalny: razem czy osobno, "Rzeczpospolita" z dnia 24 września 2009.
  • Zięba-Załucka H., Prawnoustrojowe problemy Prokuratury RP, [w:] Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce, pod red. A. Szmyta, Gdańsk 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart