Author: Jacek Zaleśny
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 39-53
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.2-3.02
PDF: ppk/02-03/ppk2-302.pdf

The analysis is focused on the issues of governmental legislative initiative as an instrument of legislation planning in the Russian Federation. The author makes a thesis that it is the Government who – due to its legal position and competencies – should be the authority developing legislative changes aimed at building effective state policies. And legislative forecasting, planning and programming of the Government of the Russian Federation should have the features of the state’s legislative forecasting and planning. The paper shows and explains how and in which period the planning and programming of Government legislation are implemented. It also describes conditions that must be met so they become effective.

Rządowa inicjatywa ustawodawcza jako instrument planowania ustawodawczego w Federacji Rosyjskiej

Analiza jest poświęcona zagadnieniom rządowej inicjatywy ustawodawczej jako instrumentowi planowania ustawodawczego w Federacji Rosyjskiej. Stawia się w niej tezę, że z tytułu pozycji prawnoustrojowej, posiadanych kompetencji, Rząd powinien być tym organem władzy, który wypracowuje zmiany ustawodawcze, do jakich powinno dojść w celu budowania efektywnych polityk państwa. W swej istocie prognozowanie, planowanie i programowanie ustawodawcze Rządu Federacji Rosyjskiej powinny mieć cechy państwowego prognozowania, planowania i prognozowania ustawodawczego. W pracy pokazuje się i wyjaśnia, w jaki sposób, w jakim okresie, planowanie i programowanie ustawodawcze Rządu są realizowane, jakie warunki muszą być spełnione, aby były one skuteczne.

REFERENCES:

Literature:

  • Boszno S. W., Zakonodatielnaja iniciatiwa w Gosudarstwiennoj Dumie Fiedieralnogo Sobranija Rossijskoj Fiedieracii, Moskwa 1997.
  • Iwlijew G. P., Gadżimagomiedow G. A., Uczastije Prawitielstwa Rossijskoj Fiedieracii w zakonodatielnoj diejatielnosti, Moskwa 2008.
  • Starowojtow A., Obiespieczienije płanomiernosti zakonodatielnoj diejatielnosti: faktory, tiendiencii, probliemy, „Srawnitielnoje Konstitucionnoje Obozrienije” № 4, 2004.
  • Szochin A., Wzaimodiejstwie włastiej w zakonodatielnom processie, Moskwa 1997.
  • Szuwałow I. I., Prawitielstwo Rossijskoj Fiedieracii w zakonotworczieskom prociessie, Moskwa 2004.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart