Author: Agnieszka Bień - Kacała
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Author: Magdalena Rączka
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 55-74
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.2-3.03
PDF: ppk/02-03/ppk2-303.pdf

This paper concerns early termination of representative body’s term of office executed by the head of the state. The competence has a character of sanction that occurs in case of improper parliamentary performance. It takes on an obligatory or optional form. The act of the President does not require countersignature. The major difference between Poland and the Czech Republic consists in the effect of the institution application. It is not automatic in Poland – the period of parliamentary operation is extended in time and expires the day before the Sejm of the new term gathers. Whereas in the Czech Republic we deal with immediate termination of the lower house activity. Unlike in Poland, the end of the lower house term of office does not affect duration of the Senat plenipotentiary pow- ers. Concerning the termination of term of office under the constitutional act, it needs to be emphasized that there are doubts regarding possibility of its passing in Poland. The reasons for that include regulation of the institution expressed in the constitution in the apparently complete way and the lack of separate consti- tutional act in the catalogue of the law sources. The Czech Constitutional Court recognizes such an act as being in contradiction with the Czech constitution, which may be additional argument in the discourse.

Przedterminowe zakończenie pełnomocnictw parlamentu na przykładzie Polski i Czech

Artykuł dotyczy przedterminowego zakończenia kadencji ciała przedstawicielskiego przez głowę państwa. Kompetencja ta posiada charakter sankcji w przypadku niewłaściwego działania parlamentu. Występuje w formie obligatoryjnej i fakultatywnej. Akt Prezydenta nie wymaga kontrasygnaty. Zasadniczą różnicą w Polsce i w Czechach jest skutek zastosowania instytucji. W Polsce nie jest on automatyczny, okres działania parlamentu rozciąga się w czasie do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. W Czechach zaś mamy do czynienia z natychmiastowym zakończeniem działalności Izby Poselskiej. Inaczej niż w Polsce upływ kadencji Izby nie wpływa na czas trwania pełnomocnictw Senatu. W odniesieniu do skrócenia kadencji mocą ustawy konstytucyjnej, trzeba podkreślić wątpliwości co do możliwości jej uchwalenia w Polsce. Powodem jest oczywiście uregulowanie tej instytucji w ustawie zasadniczej w sposób, jak się wydaje, zupełny oraz brak samodzielnej ustawy konstytucyjnej w katalogu źródeł prawa. Dodatkowym argumentem może być także uznanie takiej ustawy za niezgodną z Konstytucją przez czeski Sąd Konstytucyjny.

REFERENCES:

Literature:

 • Bień - Kacała A., Glosa do wyroku czeskiego Sądu Konstytucyjnego z 10 września 2009 r. (Pl. ÚS 27/09, 318/2009 Sb.), „Przegląd Sejmowy”, nr 5, 2010.
 • Brodziński W., Sejm i Senat, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. D. Góreckiego, Warszawa 2007.
 • Chorążewska A., Prezydent jako czynnik równowagi. Arbitraż prezydencki, „Przegląd Sejmowy”, nr 6, 2005.
 • Encyklopedia prawa, pod red. U. Kaliny - Prasznic, Warszawa 1999.
 • Filip J., Zkrácení volebního období. Parlamentní zpravodaj, č. 12, 1997 – 1998.
 • Holländer P., Materiální ohnisko Ústavy a dickrece ústavodárce, „Právník”, nr 4, 2005.
 • Klíma K. a kolektiv, Komentář k Ústavĕ a Listinĕ, Pilzno 2005.
 • Klima K., Constitutional Law of the Czech Republic, Pilzno 2008.
 • Koksanowicz G., Prawnoustrojowa pozycja Marszałka Sejmu w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy”, nr 3, 2001.
 • Kruk M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem, Warszawa 1997.
 • Kysela J., Zákonodárství bez parlamentů, Praga 2006.
 • Leksykon prawniczy, pod red. U. Kaliny - Prasznic, Wrocław 1997.
 • Mała encyklopedia prawa, pod red. U. Kaliny - Prasznic, Warszawa 2005.
 • O niezmienności materialnego jądra konstytucji, „Przegląd Legislacyjny”, nr 1, 2007.
 • Odrowąż - Sypniewski W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w opiniach Zespołu Prawa Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy”, nr 5, 2002.
 • Orłowski W., Sejm i Senat, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzydły, Lublin 1997.
 • Pavlíček V. a kolektiv, Ústavní právo a státovĕda, II dil, Ústavní právo České republiky, Praga 2001.
 • Skotnicki K., System konstytucyjny Czech, Warszawa 2000.
 • Sokolewicz W., Uwagi do art. 225, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2007.
 • Szymanek J., Rozwiązanie parlamentu. Uwarunkowania prawne i polityczne, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk - Jarosz, pod red. J. Wawrzyniaka, M. Laskowskiej, Warszawa 2009 .
 • Ústava České republiky. Komentář, V. Sládeček, V. Mikule, J. Syllová, Praha 2007.
 • Wielka encyklopedia prawa, pod red. E. Smoktunowicza, Warszawa 2000.
 • Wintr J., Ústavnĕprávní kolokwium o jednorázových ústavních zákonech, „Právník”, nr 10, 2009 .
 • Witkowski Z., Prezydent RP w projekcie Konstytucji RP, [w:] Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, pod red. J. Krukowskiego, Lublin 1996.
 • Włodek T., Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
 • Zięba - Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart