Author: Jacek Wojnicki
Institution: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 113-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.2-3.05
PDF: ppk/02-03/ppk2-305.pdf

Politics of Serbia are limited to the rules of a modern parliamentary representa- tive democratic republic. In this system, the Prime Minister of Serbia is the head of government, and of a multi-party system. Executive power is exercised by the government. Legislative power is vested in both the government and the Na- tional Assembly of Serbia. The Judiciary is independent of the executive and the legislature. The Government of Serbia (Vlada Srbije) is the main element of the executive branch of government in Serbia. It is led by the Prime Minister (Predsednik Vlade), commonly abbreviated to premier (premijer). The Prime Minister is chosen by the National Assembly on the proposal of the President who names the designate Prime Minister after talks with all parliamentary leaders. Ministers are nominated by the Prime Minister and confirmed by the Parliament.

Instytucja rządu Republiki Serbii w systemie organów władzy

Kwestie polityki w Serbii określają zasady współczesnej republikańskiej demokracji przedstawicielskiej. W tym systemie premier jest szefem rządu ukształtowanym w systemie wielopartyjnym. Władzę wykonawczą sprawuje rząd. Władza ustawodawcza jest sprawowana zarówno przez Zgromadzenie Narodowe, jak i rząd. Władza sądownicza jest sprawowana przez niezależne sądy. Rząd Republiki Serbii stanowi kluczowy segment władzy wykonawczej. Na jego czele stoi przewodniczący rządu, nazywany także premierem. Sef rządu jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, na wniosek prezydenta, po wcześniejszych konsultacjach głowy państwa z grupami parlamentarnymi. Ministrowie są powoływani przez premiera i zatwierdzani przez parlament.

REFERENCES:

Literature:

 • Ash T. G., Historia na gorąco. Eseje i reportaże z Europy lat 90 - tych, Kraków 2000.
 • Chruściak R., Zagadnienie pozycji ustrojowej rządu w ZSRR i w innych państwach Europy Wschodniej, „Studia konstytucyjne”, pod red. Z. Jarosza, Warszawa 1990.
 • Ciemniewski J., Ustawa w jugosłowiańskim systemie konstytucyjnym, Wrocław 1977.
 • Ciemniewski J., Wstęp, [w:] Konstytucja Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1975.
 • Codogni P., Serbia i Czarnogóra, [w:] Europa Środkowo - Wschodnia. 2003. Rocznik XIII, Warszawa 2006.
 • Dziak W. J., Jugosławia, [w:] Europa Środkowo - Wschodnia. 1993. Rocznik III, Warszawa 1995.
 • Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1985.
 • Jelavich B., Historia Bałkanów. Wiek XX, Kraków 2005.
 • Krysieniel K., Wojnicki J., Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii, Pułtusk - Warszawa 2009.
 • Miller N., A failed transition: the case of Serbia, [w:] Politics, power and struggle for democracy in South - East Europe, pod red. K. Dawisha, B. Parrott, Cambridge 1997.
 • Mizerski E., Jugosłowiański system przedstawicielski 1918 - 1990, Toruń 1999.
 • Podhorodecki L., Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000.
 • Ryś B., Jugosłowiański system samorządowy, Warszawa 1986.
 • Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Słowianie południowi i zachodni VI - XX wiek, Warszawa 2005.
 • Stańczyk J., Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), [w:] Europa Środkowo - Wschodnia. 2000. Rocznik X, Warszawa 2002.
 • Stańczyk J., Jugosławia, [w:] Europa Środkowo - Wschodnia. 1997 - 98. Rocznik VII - VIII, Warszawa 2000.
 • Stevanović V., Milošević, jedan epitaf, Beograd 2002.
 • Szulc W., Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym (1918 - 1941), Poznań 1980.
 • Tanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003.
 • Thomas R., The Politics of Serbia in the 1990s, New York 1999.
 • Walkiewicz W., Jugosławia - byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000.
 • Wierzbicka M., Jugosłowiańska scena polityczna, „Polska w Europie”, z. 4, 1991.
 • Wojnicki J., Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich, Pułtusk 2003.
 • Zawadzka B., Model przedstawicielstwa socjalistycznego, Wrocław 1980.
 • Zieliński E., Skupsztyna SFRJ, Warszawa 1978.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart