Author: Halina Zięba-Załucka
Institution: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 9-22
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.04.01
PDF: ppk/04/ppk401.pdf

The right of petition in Poland is a law resulting from art. 63 of the Constitution of 2 April 1997. The author shows the bill on petitions prepared by the Senate, indicating that yet there have not been made the constitutional announcement in this regard. The paper also shows examples of the types, scope and functions of the petition in different jurisdictions. Right to petition is also a constitutional law in Belgium, Spain, Italy, Slovenia, Denmark, Portugal, Slovakia, Greece, Macedonia, Ukraine, Lithuania, France. It should be emphasized that there are different forms of possible instances of the citizen to the authorities: the petition, complaint and request. In various countries the situation is unstable. Frequently the petitions have been defined. Sometimes, however, terms petition and complaint are terms used interchange- ably. But mostly, where the laws on petitions are enacted, such definition exists.,eg. in the Czech Republic, Russia, Hungary.

Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo petycji jest w RP prawem konstytucyjnym wynikającym z art. 63 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. Autorka w artykule przedstawia przygotowany przez Senat projekt ustawy o petycjach wskazując, że do tej pory nie wykonano zapowiedzi konstytucyjnej w tym zakresie. W artykule znajdziemy także pokazane przykłady, jakie są rodzaje, zakres i funkcje petycji w różnych systemach prawnych.Prawo petycji występuje jako prawo konstytucyjne między innymi Beligii, w Hiszpanii, we Włoszech, Słowenii, Danii, Portugalii, Słowacji, Grecji, Macedonii, Ukrainie, na Litwie, we Francji. Należy podkreślić, że istnieją różne formy możliwych wystąpień obywatela do władz: petycja, skarga i wniosek. W różnych państwach wygląda to różnie. Najczęściej mamy zdefiniowaną petycje. Bywa jednak , że termin petycja i skarga są terminami używanymi wymiennie. Ale najczęściej tam gdzie są ustawy o petycjach, tam ta definicja istnieje., np. w Republice Czeskiej , w Rosji, na Węgrzech.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2009.
 • Błaś A., [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., pod red. J. Bocia, Wrocław 1998.
 • Dragan A., Austria, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, wrzesień OT-548, Warszawa 2008.
 • Dragan A., Niemcy, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, wrzesień OT-548, Warszawa 2008.
 • Działocha K., Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, pod red. J. Tracz-Dral, Opinie i Ekspertyzy 0E-85, Warszawa 2008.
 • Korzeniowska D. M., Belgia, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, wrzesień OT-548, Warszawa 2008.
 • Korzeniowska D. M., Hiszpania, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, wrzesień OT-548, Warszawa 2008.
 • Korzeniowska D. M., Republika Czeska, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, wrzesień OT-548, Warszawa 2008.
 • Orłowski W., Prawo składania petycji, wniosków i skarg [w:] Wolności i prawa polityczne, pod red. W. Skrzydły, Zakamycze 2002.
 • Piotrowski R., Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legislacyjnych tym zakresie, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, pod red. J. Tracz-Dral, Opinie i Ekspertyzy 0E-85, Warszawa 2008 .
 • Semenowicz A., Korzeniowska D. M., Wielka Brytania, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, wrzesień OT-548, Warszawa 2008.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 63 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, T. 4, pod red. R. Garlickiego, Warszawa 2005.
 • Woronowicz Sz., Korzeniowska D.M., Litwa, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, wrzesień OT-548, Warszawa 2008.
 • Woronowicz Sz., Rosja, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, wrzesień OT-548, Warszawa 2008.
 • Woronowicz Sz., Węgry, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, wrzesień OT-548, Warszawa 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart