Author: Izabela Bernatek-Zaguła
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 103-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.04.05
PDF: ppk/04/ppk405.pdf

In this article entitled the author discusses the relation between the constitutional directive specified in Art. 7 of the Constitution of the Republic of Poland under which official authorities in Poland must act under and in compliance with law, on the one hand, and discretionary power in administrative law which fre- quently enables broad interpretation of legal regulations which are general in nature, on the other. The author presents his arguments on the basis of one act, the Historic Pres- ervation Act, and the analysis of its general clauses. In the first part of the article, the author addresses theoretical aspects of general clauses. In the second part, the author illustrates the theoretical concepts with specific examples of general clauses in the said Act and provides an exemplary interpretation of their meaning. The focus is placed on the extensive discretionary powers conferred by the legislator on the authorities applying the Act. Based on the provided examples of general clauses and possible extensive consequences of their application, the author concludes with description of methods and the mechanism of giving a more precise meaning to the general clauses by presenting their application in practice in judicial decisions.

Swoboda decyzyjna organów państwowych na przykładzie klauzul generalnych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

W niniejszym artykule autor zajmuje się zagadnieniem relacji jaka zachodzi pomiędzy konstytucyjną dyrektywą wynikającą z art. 7 Konstytucji RP, na podstawie którego organy władzy publicznej w Polsce działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, a zasadą swobody decyzyjnej w prawie administracyjnym umożliwiającej niejednokrotnie bardzo szeroką interpretację ogólnych z natury rzeczy przepisów prawa.Rozważania czynione są na podstawie jednej ustawy, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, i w oparciu o ocenę zawartych w tym akcie normatywnym klauzul generalnych. W pierwszej części artykułu autor przedstawia rozważania z zakresu teorii zagadnienia klauzul generalnych, w kolejnej - zestawia te rozważania z konkretnymi przykładami klauzul generalnych w przepisach prawnych omawianej ustawy, dokonując przykładowej interpretacji ich zakresu pojęciowego, podkreślając jednocześnie, jak olbrzymią swobodę decyzyjną ustawodawca zakreślił organom stosującym omawianą ustawę. Mając na uwadze opisane przykłady klauzul generalnych i możliwe szerokie konsekwencje ich stosowania, na zakończenie artykułu autor przedstawia sposoby, mechanizm wypełniania klauzul generalnych treścią poprzez przedstawienie stosowania klauzul generalnych w praktyce na przykładzie orzecznictwa sądowego.

REFERENCES:

Literature:

  • Beccaria C., O przestępstwach i karach, 1764.
  • Drela M., Własność zabytków, Warszawa 2006.
  • Kaźmierczyk St., Pulka Z., Wstęp do prawoznawstwa, Wrocław 1999.
  • Leszczyński L., Właściwości posługiwania się klauzulami generalnymi w prawie prywatnym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, z. 3, 1995.
  • Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1998.
  • Słownik wyrazów obcych, pod red. W. Kopalińskiego, Warszawa 1999.
  • Szerer M., Kultura i prawo, Warszawa 1981.
  • Trzciński M., Przestępczość przeciwko zabytkom, Warszawa 2010.
  • Wróblewski J., Logiczne problemy wykładni prawa, Warszawa 1999 .
  • Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart