Author: Halina Zięba-Załucka
Institution: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 33-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.02.02
PDF: ppk/14/ppk1402.pdf

This article presents the question of freedom of movement under Article 52 of the Constitution. The author presents the legal solutions of freedom of movement in international documents and then in Polish law. She also points to an important issue for the Schengen Agreement on the abolition of controls at internal EU borders and its impact on Poland. She describes the reasons for restricting the freedom of movement, arguing that the ECHR emphasizes the inadmissibility of the arbitrariness of many indications of movement and freedom of movement within the EU. She notes that the TEU and TFEU grant every citizen of the Union the right to freedom of movement.

Wolność przemieszczania się w ustawodawstwie międzynarodowym i polskim

Artykuł przedstawia zagadnienie wolności przemieszczania się w oparciu o art. 52 konstytucji. Autorka prezentuje rozwiązania prawne wolności przemieszczania się w dokumentach międzynarodowych a następnie w prawie polskim. Wskazuje na ważny dla tej kwestii układ z Schengen dotyczący zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych UE i jego oddziaływanie na Polskę. Opisuje przesłanki ograniczenia wolności przemieszczania się, podnosząc , że ETPC podkreśla niedopuszczalność arbitralności stosowania wielu przesłanek związanych z przemieszczaniem się i swobodą przepływu osób w UE. Autorka zauważa, że TUE i TFUE przyznają każdemu obywatelowi Unii prawo do swobodnego przemieszczania się.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2009.
 • Białocerkiewicz J., Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Toruń 1999.
 • Dudzic A., Polska w strefie Schengen, Warszawa 2008.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008.
 • Garlicki L., Przesłanki ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, z. 10.
 • Gronowska B., Wolność przemieszczania się a obywatelstwo i cudzoziemcy, [w:] Prawa człowieka i ich ochrona, B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Toruń 2005.
 • Kędzia Z., Wolność przemieszczania się, [w:] Prawa człowieka. Model prawny., oprac. zbiorowe, red. R. Wieruszewski, Wrocław 1991.
 • Liwo M., Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013.
 • Manifest Komisji Europejskiej: Aktywne obywatelstwo, http://ey2013-alliance.eu.
 • Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa 1992.
 • Sarnecki P., Art. 52, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Wieruszewski R., Rola Karty praw Podstawowych Unii Europejskiej dla ochrony praw człowieka, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
 • Wiśniewski L., Wolności i prawa osobiste w Konstytucji RP z 1997 roku i prawie międzynarodowym, Poznań 1998.
 • Wiśniewski L., Wolność przemieszczania się i wyboru kraju zamieszkania, Warszawa 1997.
 • Wyrozumska A., Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim oraz Protokołu polsko- brytyjskiego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart