Author: Sabina Grabowska
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 119-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.08
PDF: ppk/18/ppk1808.pdf

The text is an analysis of the Bulgarian legal regulations concerning the constitutional responsibility of the President. President of Bulgaria for committing a constitutional delict is responsible before the Constitutional Court. The proposal in this regard may submit a group of parliamentarians and parliament puts indictment. If the Constitutional Court decides the merits of allegations made in the indictment, the president shall be deposited with the office.

Prezydent w parlamentarnym systemie rządów Republiki Bułgarii. Geneza – pozycja ustrojowa – odpowiedzialność konstytucyjna

Tekst jest analizą bułgarskich regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta. Prezydent Bułgarii za popełnienie deliktu konstytucyjnego odpowiada przed Sądem Konstytucyjnym. Wniosek w tej sprawie może złożyć grupa parlamentarzystów, a w stan oskarżenia stawia parlament. Jeśli Sąd Konstytucyjny uzna zasadność zarzutów przedstawionych w akcie oskarżenia, to prezydent zostaje złożony z urzędu.

REFERENCES:

Literature:

 • Constitutional law of 2 EU member states: Bulgaria and Romania: the 2007 enlargement, red. C.A.J.M. Kortmann, J.W.A. Fleuren, W. Voermans, Deventer– Alphen aan den Rijn 2008.
 • Giżyńska M., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Bułgarii, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska,
  R. Grabowski, Toruń 2010.
 • Górowska B., Parlament Republiki Bułgarii, Warszawa 1992.
 • Grabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
 • Granat M., Zakres kompetencji sądów konstytucyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej w „innych sprawach”, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 4.
 • Grzybowski M., Karp J., Prezydent w systemie konstytucyjnym Bułgarii, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki,
  A. Szmyt, Warszawa 2003.
 • Karag'ozova-Finkova M., Konstitucionno pravo na Republika Bălgariâ: sbornik aktowe, Universitetsko izd-vo „Sv. Kliment Okhridski”, 1.01.1997.
 • Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002.
 • Koksanowicz G., Republika Bułgarii, [w:] Ustroje państw współczesnych, t. 2, red. E. Gdulewicz, Lublin 2005.
 • Konstytucja Republiki Bułgarii, tłum. H. Karpińska, wstęp J. Karp, Warszawa 2012.
 • Ludwikowska A.M., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przekształceń demokratycznych, Toruń 1997.
 • Pioskowik E., Bułgaria, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, red. M. Barański, Katowice 2005.
  Przemiany konstytucyjne w Europie Wschodniej. Bułgaria, z. 1, red. R. Chruściak, Warszawa 1993.
 • Radev J., Prezident Respubliki Bołgarii, [w:] The Years of Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Lublin 2001.
 • Szmulik B., Żmigrodzki M., System polityczny Bułgarii, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.
 • Uziębło P., Prawo wyborcze na urząd prezydenta Bułgarii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007.
 • Zwierzchowski E., Zakres działania europejskich trybunałów konstytucyjnych, „Studia Iuridica Silesiana” 1984, t. 9.
 • Żmigrodzki M., Sąd Konstytucyjny w Bułgarii, [w:] Sądy konstytucyjne w Europie, t. 2, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.
 • Żmigrodzki M., Struktura i funkcje Sądu Konstytucyjnego w Bułgarii, [w:] W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, Lublin 1996.
 • Йораднова М., Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите – членки на Европейския съюз и страните – кандидатки, Сб, CSD, 2005.
 • Корнезов Л., Конституция на Република България, Софи – Р 2003.
 • Спасов Б.П., Конституционно право на Република България: Репетиториум, Юриспрес 2001.
 • Стойчев С.П., Конституционно право, Сиела 2002.Karag'ozova-Finkova M., Konstitucionno pravo na Republika Bălgariâ: sbornik aktowe, Universitetsko izd-vo „Sv. Kliment Okhridski”, 1.01.1997.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart