Author: Joanna Juchniewicz
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 143-154
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.10
PDF: ppk/18/ppk1810.pdf

The institution of discharge is one of numerous instruments available to the Sejm in order to exercise the control function regarding the activities of the Council of Ministers. It is an institution with historic lineage, whose origins are closely connected with the formation of the parliamentary system on the Polish soil. The importance of the discharge and the control process associated with it is noticeable in its regularity, repeatability, but also in that it enables detection of irregularities. Conclusions drawn from this fact may lead to the elimination of such irregularities in the future budget legislation. However, the analysis of solutions devoted to the institution of discharge conducted in the normative plane and by means of the parliamentary practice assessment indicates deficiencies and the encumbrance of this institution, such as the excessive politicization of control procedures, as well as lack of clear consequences arising from resolution through which the Sejm can refuse to grant the Council of Ministers the discharge.

Kilka pytań o absolutorium

Instytucja absolutorium jest jednym z licznych instrumentów służących Sejmowi w realizowaniu funkcji kontrolnej wobec działalności Rady Ministrów. Jest instytucją o długotrwałym rodowodzie, której początki ściśle wiążą się z kształtowaniem parlamentaryzmu na ziemiach polskich. Waga absolutorium i związanego z nim procesu kontrolnego dostrzegalna jest w jego systematyczności, powtarzalności, ale także w tym, że pozwala wykryć nieprawidłowości, a wypływające z tego faktu wnioski mogą prowadzić do wyeliminowania nieprawidłowości w przyszłym ustawodawstwie budżetowym. Jednak analiza rozwiązań poświęconych instytucji absolutorium w płaszczyźnie normatywnej oraz w drodze oceny praktyki parlamentarnej wskazuje na niedostatki i obciążenia tej instytucji. Są nimi nadmierne upolitycznienie procedury kontrolowania, jak również brak jasnych konsekwencji uchwały, którą Sejm odmawia udzielenia absolutorium Radzie Ministrów.

REFERENCES:

Literature:

  • Chmaj M., Powstawanie i funkcjonowanie rządu w III Rzeczypospolitej w aspekcie prawno- instytucjonalnym, [w:] Rządy koalicyjne w III RP, red. M. Chmaj, Olsztyn 2006.
  • Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej latach 1991–1997 (I i II kadencji). Studium prawnoustrojowe, Warszawa 1999.
  • Chruściak R., Projekty konstytucji 1993–1997, cz. 1 i 2, Warszawa 1997.
  • Juchniewicz J., Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu, Olsztyn 2010.
  • Juchniewicz J., Sejmowa kontrola finansowej działalności państwa w latach 1764–1792, „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 5.
  • Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Warszawa 2004.
  • Kosikowski C., Tworzenie ustawy budżetowej (ustawy o prowizorium budżetowym) w praktyce stosowania Konstytucji RP, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, red. C. Kosikowski, Warszawa 2005.
  • Mazur J., Opinia Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie absolutorium (próba wykładni art. 22 ust. 2 in fine „Małej Konstytucji”), [w:] „Mała Konstytucja w procesie przemian ustrojowych, red. M. Kruk, Warszawa 1993.
  • Szymanek J., Rola Senatu RP w wykonywaniu kontroli parlamentarnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, nr 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart