Author: Przemysław Mijal
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 215-231
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.13
PDF: ppk/18/ppk1813.pdf

The article concerns the regulation of the local legislation. Local government should create legislative acts with the principle of subsidiarity and decentralization. These principles – resulting from the Constitution and acts of international law – should be taken into account when structuring the adoption of the local law. Existing regulations do not fully implement these principles. Therefore, there are a few need for legislative changes that will lead to the full implementation of the principle of subsidiarity. Currently, the local government authorities have too little freedom in making local law. It is limited by the legislative authority, which acts always defines the scope of freedom. This should be changed to increase the competence of the local government, which to a greater extent will realize the needs of the local community.

Zasada pomocniczości jako wyznacznik roli prawotwórczej samorządu terytorialnego

Artykuł dotyczy zagadnień związanych ze stanowieniem aktów prawa miejscowego, które powinny być wydawane przez organy samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasady pomocniczości i decentralizacji. Zasady te – wynikające zarówno z konstytucji, jak i aktów prawa międzynarodowego – powinny być brane pod uwagę w procesie wydawania prawa miejscowego. Obowiązujące przepisy nie w pełni umożliwiają wdrożenie przedmiotowych zasad w procesie stanowienia lokalnych aktów prawotwórczych. W związku z tym istnieje potrzeba dokonania zmian legislacyjnych, które doprowadzą do pełnego urzeczywistnienia zasady pomocniczości w procesie wydawania aktów prawa miejscowego. Obecnie organy samorządu terytorialnego mają zbyt mało swobody w zakresie tworzenia lokalnych aktów prawotwórczych. Jest ona ograniczana przez władzę ustawodawczą, która każdorazowo określa zakres swobody prawodawczej organu samorządu w ramach delegacji ustawowej. Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia zmian w tym zakresie, zmierzająca do zwiększenia kompetencji organów samorządu terytorialnego, które wówczas w większym stopniu będą mogły realizować potrzeby społeczności lokalnej.

REFERENCES:

Literature:

 • Balcerowska A., Regiony w europejskiej przestrzeni prawnej, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 7–8.
 • Bałaban A., Współczesne zagadnienia konstytucyjne, Szczecin–Gorzów Wlkp. 1999.
 • Ciapała J., Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin 2009.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2003.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007.
 • Dudzik S., Zasada subsydiarności na tle obecnych przemian w Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Europejskiego” 1999, nr 2.
 • Dylus A., Zasada pomocniczości a transformacje systemu gospodarczego, [w:] Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej. Materiały z polsko-niemieckiego sympozjum na temat Społecznej Gospodarki Rynkowej, Warszawa 1993.
 • Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, red. I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka, Warszawa 2005.
 • Jeżewski J., Podział kompetencji między samorząd terytorialny a państwo we Francji, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 3.
 • Kieres L., Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 9.
 • Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006.
 • Knosala E., Matan A., Ustrój powiatu (zagadnienia wybrane), Kraków 1999.
 • Leidinger A., Decentralizacja i wzmocnienie samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 10.
 • Subsydiarność, red. D. Milczarek, Warszawa 1996.
 • Millon-Delson Ch., Zasada pomocniczości, Kraków 1995.
 • Zarys prawa samorządu terytorialnego, red. M. Ofiarska, J. Ciapała, Poznań 2001.
 • Gospodarka – Administracja – Samorząd, red. H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997.
 • Radwan M., Zasada pomocniczości w polityce regionalnej EWG, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 9.
 • Saint-Ouen F., Podział władzy w demokracji europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 6.
 • Schnapp F.E., Samorząd jako element polityki porządku państwowego, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 7–8.
 • Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2000.
 • Szpor A., Państwo a subsydiarność jako zasada prawna w UE i w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1–2.
 • Śniecikowski W., Czy pomocniczość jest receptą na powstanie społeczeństwa obywatelskiego?, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 1–2.
 • Tkaczyński J.W., Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 10.
 • Wacinkiewicz D., O subsydiarności i samodzielności samorządu raz jeszcze. I Forum Samorządowe– Polska samorządność w integrującej się Europie. Materiały konferencyjne 19–20 kwietnia 2004 r., Szczecin 2004.
 • Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008.
 • Zgud Z., Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Kraków 1999.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart