Author: Piotr Uziębło
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 309-325
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.18
PDF: ppk/18/ppk1818.pdf

The Act of 27th June 1997 on Political Parties has its own characteristics. While the rules for the financing of these entities are regulated in detail, however, other issues are regulated relatively general in that Act. The a author draws attention to the problems that arise in this context. One of that problems is the lack of well-defined boundaries between political parties and associations, which is particularly evident in relation to groups of local character. Besides, it is also worth emphasizing that participation in elections is not, in the light of Polish law, the determinant, which could constitute such a distinction. No need for removal from the register of political parties, which are permanently not participate in the procedures for the election is the best proof. In addition, an important issue is also the inability to associate in political parties people who do not have Polish citizenship. It is extremely important in the context of electoral rights of the people, who are the EU citizens and who are living in the territory of the Republic of Poland.

Kilka uwag o ustawie o partiach politycznych

Polska regulacja problematyki partii politycznych ma swoją specyfikę. O ile szczegółowo regulowane są zasady finansowania tych podmiotów, to jednak pozostałe kwestie normowane są w ustawie stosunkowo ogólnie. Dotyczy to także sfery tworzenia partii politycznych oraz ich likwidacji. W artykule Autor zwraca uwagę na problemy, które pojawiają się w tym kontekście. Problemem takim jest brak wyraźnie zarysowanych granic pomiędzy partiami politycznymi i stowarzyszeniami, co szczególnie widoczne jest w odniesieniu do ugrupowań o lokalnym charakterze. Zresztą godne podkreślania jest też to, że uczestniczenie w wyborach nie jest, w świetle prawa polskiego, wyznacznikiem, który mógłby takie wyróżnienie stanowić. Świadczy o tym brak konieczności wykreślenia z ewidencji partii politycznych tych z nich, które permanentnie nie biorą udziału w procedurach wyborczych. Ponadto istotną kwestią jest też brak możliwości zrzeszania się w stronnictwach politycznych osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, co jest niezwykle istotne w kontekście praw wyborczych obywateli Unii Europejskiej zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

REFERENCES:

Literature:

 • Anckar D., Anckar C., Democracies Without Parties, „Comparative Political Studies” 2000, Vol. 33 No. 2.
 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007.
 • Bartoszewicz M., Instytucja nadzoru nad partiami politycznymi a inne przykłady nadzoru w polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Prawa i Administracji” 2004, z. 58.
 • Bartoszewicz M., Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym, Warszawa 2006.
 • Chmaj M., Finansowanie partii politycznych, [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, red. M. Chmaj, Toruń 2008.
 • Chmaj M., Nowy system finansowania partii politycznych w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 2.
 • Dąbrowski M., Konstytucyjny aspekt zrzeszania się cudzoziemców w partiach politycznych w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 2.
 • Dąbrowski M., Zrzeszanie się obywateli UE w partiach politycznych w Polsce, „Państwo i Prawo” 2006, z. 4.
 • Ehrlich S., Norma. Grupa. Organizacja, Warszawa 1998.
 • Gorgol A., Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim, Lublin 2011.
 • Gorgol, Zasady finansowania partii politycznych w Polsce, [w:] Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, red. M. Granat, P. Policastro, J. Sobczak, Lublin 2001.
 • Granat M., Gorgol A., Sobczak J., Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, Warszawa 2000.
 • Gulczyński M., Zasada pluralizmu politycznego, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
 • Paździor M., Partie polityczne w kontekście zasad naczelnych Konstytucji RP z 1997 r., [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce, red. M.R Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012.
 • Sobczak J., Konstytucyjna wolność tworzenia partii politycznych w Polsce, [w:] Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, red. M. Granat, P. Policastro, J. Sobczak, Lublin 2001.
 • Sobczak J., Sądy i Trybunał Konstytucyjny w procesie tworzenia i kontroli partii politycznych w Polsce, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2003.
 • Sokolewicz W., Uwaga 22 do art. 11 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Sokolewicz W., Uwaga 30 do art. 11 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Sułkowski J., Autonomia partii politycznych a problem demokracji wewnętrznej, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 3.
 • Świątkowski K., Zubik M., O niektórych problemach związanych z likwidacją partii politycznych (Uwagi de lege lata i de lege ferenda), „Przegląd Sądowy” 2001, nr 2.
 • Żmigrodzki M., Nowy status partii politycznych (ustawa z 27 czerwca 1997 r.), „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart