Author: Maciej Pisz
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 173-194
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.03.08
PDF: ppk/15/ppk1508.pdf

The purpose of this paper is to address the concept of a representative parliamentary mandate in Polish tradition and in contemporary Polish constitutional law. The paper touches upon the concept of the representative mandate in the Polish constitutionalism in a comprehensive and cross-cutting manner, with regard to both former constitutional rules and the current Constitution. The considerations are based on an analysis of the normative regulations and basic doctrinal approaches. Emphasis has been also placed on the historical context of a representative mandate and on conclusions flowing from comparing the two basic models of a parliamentary mandate. The author enriches his views with references to the everyday political practice, which has a significant influence on the real perception of the notion of a representative mandate.

Mandat przedstawicielski w polskiej tradycji ustrojowej i we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie instytucji mandatu przedstawicielskiego w polskiej tradycji ustrojowej i we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym. Praca w sposób kompleksowy i przekrojowy ukazuje instytucję mandatu przedstawicielskiego w polskim konstytucjonalizmie, z uwzględnieniem zarówno dawnych regulacji konstytucyjnych, jak i aktualnie obowiązującej Konstytucji. Rozważania oparte są na analizie aktów normatywnych i podstawowych stanowisk doktrynalnych. W artykule został położony także nacisk na kontekst historyczny instytucji mandatu przedstawicielskiego oraz wnioski płynące z porównania dwóch podstawowych modeli mandatu parlamentarnego. Autor ubogaca ponadto swoje rozważania potrzebnymi, w jego przekonaniu, odniesieniami do praktyki życia politycznego, która ma znaczący wpływ na rzeczywiste postrzeganie instytucji mandatu przedstawicielskiego

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Jabłoński M., Konstytucyjna koncepcja mandatu posła i senatora a gwarancje jego wykonywania na gruncie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ,,Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1,
 • Banaszak B., Mandat przedstawicielski, [w:] Słownik wiedzy o Sejmie, red. A. Preisner, War-szawa 2001,
 • Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997, Warszawa 1999,
 • Czeszejko – Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997,
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009,
 • Grajewski K., Mandat przedstawicielski – pojęcie i rodzaje, [w:] Leksykon prawa konstytu-cyjnego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Szmyt, Warszawa 2010,
 • Grajewski K., Status prawny posła i senatora, Warszawa 2006,
 • Grzybowski K., Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959,
 • Jastrzębski J., Zubik M., Mandat wolny versus weksel, ,,Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2,
 • Kruk M., Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w doktrynie i w praktyce, „Państwo i Pra-wo” 1993, z. 4,
 • Kryszeń G., Mandat przedstawiciela. Próba zdefiniowania, ,,Państwo i Prawo” 1998, z. 3,
 • Sarnecki P., Konstytucyjna koncepcja mandatu posła i senatora a gwarancje jego wykonywa-nia w ustawie o wykonywaniu mandatu, [w:] Status posła cz. 1, red. Karpowicz E, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007,
 • Skotnicki K., Konstytucyjne i polityczne determinanty statusu posła i senatora, [w:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006,
 • Zaleśny J., Ustrojowe uwarunkowania mandatu poselskiego – od mandatu socjalistycznego ku mandatowi wolnemu, „Studia Politologiczne” 2009, Vol. 15,

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart