Author: Tomasz Moll
Institution: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 51-78
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.04.03
PDF: ppk/16/ppk1603.pdf

The object of this dissertation is to present the role of institution of complaint referred to in Art. 63 of the Constitution of the Republic of Poland of April 2 nd , 1997 and in Art. 227 of the act of June 14 th , 1960 – Administrative Procedure Code. One of the more significant objects of complaints can be the violation of law and order. In accordance with Art. 7 of the Constitution, public authorities shall be acting on the basis and within the limits of the law. Similar rule is also included in Art. 6 of Administrative Procedure Code and also in Art. 120 of the act of August 29 th , 1997 – Tax Ordinance. In a democratic country governed my law, public authorities can only be established on a legal basis and legal regulations will specify their tasks and competences, mode of conduct, and define the limits of their activities. The obligation of public authorities is therefore abiding the law, which means undertaking any activities solely on the basis and within the binding legal standards.

Konstytucyjne uprawnienie do wnoszenia skarg , jako forma kontroli społecznej

Przedmiotem niniejszego opracowania, jest przedstawienie roli, jaką odgrywa instytucja skargi, o której mowa w z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jednym z istotniejszych przedmiotów skargi może być naruszenie praworządności. Zgodnie z art. 7 Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Analogiczny przepis jest zawarty również w art. 6 k.p.a., a także w art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W państwie demokratycznym, w którym rządzi prawo, organy władzy publicznej mogą powstać wyłącznie na podstawie prawnej, a przepisy prawne określają ich zadania i kompetencje, tryb postępowania, wytyczając tym samym granice ich aktywności. Obowiązkiem organów władzy publicznej jest zatem, przestrzeganie prawa, co oznacza możność podejmowania jakiegokolwiek działania wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującej normy.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Komentarz do art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX, 2012, https://borg.wolterskluwer.pl,
 • Borkowski J., Komentarz do art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] J. Borkowski, B. Adamiak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008,
 • Działocha K., Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Kancelaria Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, 2008, http://www.isp.org.pl/petycje,740.html,
 • Gruszecki K., Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko. Komentarz, https://borg.wolterskluwer.pl,
 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa – Poznań 1992,
 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Admini-stracyjnym. Komentarz, http://lponline.lexpolonica.pl,
 • Jaśkowska M., Komentarz aktualizowany do art. 224 Kodeksu postępowania administracyj-nego [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel: Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, https://borg.wolterskluwer.pl,
 • Kurzydło J., Do złożenia skargi podpis elektroniczny nie jest wymagany, LexPolonica 139248/2, http://lponline.lexpolonica.pl,
 • Lang J., Kilka refleksji na temat najnowszej historii regulacji prawa petycji, wniosków i skarg, ”Studia Iuridica” XLII/2003,
 • Lang J., Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972,
 • Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104-269, LEX, 2010, wyd. III, https://borg.wolterskluwer.pl,
 • Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2009,
 • Rakoczy B., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, http://lponline.lexpolonica.pl,
 • Sarnecki P., Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2003,
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2002, wyd. IV., https://borg.wolterskluwer.pl,
 • Sobol E., Słownik języka polskiego, Warszawa 1996,
 • Zięba – Załucka H., Prawo petycji jako forma społeczeństwa obywatelskiego, http://www.isp.org.pl/petycje,740.html,

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart