Author: Sławomir Patyra
Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 79-112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.04.04
PDF: ppk/16/ppk1604.pdf

The article concentrates on the issue of regulations of legislative proceedings in the Sejm in the scope of the right of Members of Parliament to put forward amendments to government bills. Analysis of the provisions of the Constitution of April 2, 1997 and of the Standing Orders of the Sejm of 1992 proves that the current regulations, both with reference to the so-called regular bills, as well as the draft of the budget act, create great possibilities for Members of Parliament to make changes to the government legislative proposals during the stages of the first and the second reading of a bill. This creates a serious threat to the material integrity of the projects, as well as limits the effectiveness of the policy conducted by the government. The previous amendments to the Standing Orders of the Sejm made in order to limit the influence of MP’s amendments on the contents of government projects proved to be not effective enough; therefore, the Author calls for the further modernization of legislative proceedings aimed at guaranteeing effective protection of government projects against their deformation during the legislative proceedings in the Sejm.

Granice poselskich poprawek do rządowych projektów tzw. ustaw zwykłych oraz ustawy budżetowej.

Artykuł koncentruje się na problematyce prawnych regulacji sejmowego postępowania ustawodawczego w zakresie odnoszącym się do realizowania przez posłów prawa do wnoszenia poprawek do rządowych projektów ustaw. Analiza postanowień Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. oraz Regulaminu Sejmu z 1992 r. dowodzi, iż obowiązujące regulacje prawne, zarówno w odniesieniu do tzw. zwykłych projektów ustaw jak i projektu ustawy budżetowej stwarzają posłom duże możliwości ingerowania w treść rządowych propozycji legislacyjnych zarówno na etapie pierwszego jak i drugiego czytania ustawy. Stwarza to poważne niebezpieczeństwo dla integralności materialnej projektów jak również ogranicza efektywność prowadzonej przez rząd polityki. Dotychczasowe zmiany Regulaminu Sejmu, wprowadzone w celu ograniczenia oddziaływania poselskich poprawek na treść rządowych projektów okazały się nie dość skuteczne, stąd Autor postuluje dalszą modernizację postępowania ustawodawczego, zmierzającą do zagwarantowania skutecznej ochrony rządowych projektów przed ich deformacją w sejmowym postępowaniu ustawodawczym.

REFERENCES:

Literature:

 • Czapla W., Drugie czytanie projektu ustawy w Regulaminie Sejmu i praktyce parlamentarnej (II – V kadencja), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3,
 • Dębowska-Romanowska T., Cechy ustawy budżetowej i budżetu w świetle art. 219 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2000, nr 5,
 • Garlicki L., Komentarz do art. 119 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom II, red. L. Garlicki, Warszawa 2001,
 • Gdulewicz E., Parlament a rząd w V Republice Francuskiej – Sfera ustawodawcza, Lublin 1990,
 • Góral J., Regulamin Sejmu a praktyka, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2,
 • Grzybowski M., Wokół delimitacji uprawnień Rady Ministrów RP, „Biuletyn Rady Legislacyjnej” 1995, nr 5,
 • Jaskiernia J., Kontekst aksjologiczny parlamentarnego trybu stanowienia ustaw, [w:] Zagadnienia prawa parlamentarnego, red. M. Granat, Warszawa 2007,
 • Kędziora P., Procedura przygotowania projektu ustawy. Postępowanie ustawodawcze na etapie sejmowym, [w:] Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe, red. A. Malinowski, Warszawa 2009,
 • Kosikowski C., Legislacja finansowa. Tworzenie projektów ustaw i aktów wykonawczych oraz kontrola ich konstytucyjności, Warszawa 1998,
 • Kruk M., Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2,
 • Kudej M., Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji, Katowice 1995,
 • Kudej M., Zmiany w Regulaminie Sejmu uchwalone na początku IV kadencji, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 5,
 • Mróz R., Instrumenty prawne obstrukcji parlamentarnej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3,
 • Olson D. M., Od projektu do ustawy w praworządnym państwie. Organizacja, procedura, polityka, [w:] Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. H. Suchocka, Warszawa 1993,
 • Patrzałek A., Szmyt A., Prawo wycofania projektu ustawy, [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, red. J. Trzciński, Warszawa 1994,
 • Pawłowski S., Obstrukcja parlamentarna jako forma walki politycznej opozycji, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 4,
 • Popławska E., Zasada rządów przedstawicielskich i formy demokracji bezpośredniej, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998,
 • Skrzydło W., Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP w świetle prawa i praktyki, [w:] Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000,
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 220, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005,
 • Sokolewicz W., Postępowanie ustawodawcze w zakresie ustawy budżetowej. Kilka uwag de lege lata i wniosków de lege ferenda, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, red. J. Wawrzyniak, Warszawa 2005,
 • Szepietowska B., Proces ustawodawczy, [w:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006,
 • Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Zakamycze 2003,
 • Zubik M., Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001,
 • Zubik M., Problem deficytu budżetowego w Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2000, z. 6,
 • Zubik M., Zmiany Regulaminu Sejmu w latach 2007-2009, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3,

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart