Author: Jerzy Kuciński
Institution: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 125-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.04.06
PDF: ppk/16/ppk1606.pdf

In May 2013 the party of the Polish Solidarity with Zbigniew Ziobro (further called „SP”) announced the project of changes in the current Constitution of the Republic of Poland from 2 April 1997 (further called „Constitution RP”). This project was presented in the form of consolidated text of the constitution which obtained the name of „New Constitution of the Republic of Poland” (further called „Project SP”). The Project SP proposes amendments or repeals of 83 articles of the Constitution RP (it makes a bit more than a third of its all articles) as well as addition of nine articles, not always completely new as for their solutions. The Project SP proposes introducing changes in the Constitution of RP covering in particular: system of legal sources, list of general rules of the system of state, forms of direct exercising power by the nation, especially introducing the presidential system of government, which mean far-reaching reforms of constitutional system of authorities. The article focuses the attention on their analysis and assesses them from the viewpoint of their democratisation, rules of legal state and contributing to rising effectiveness of activities of authorities while comparing them with regulations introduced by the Constitution of 1997. The estimate of proposals of constitutional system of RP covered by Project SP is not to be unidirectional – only approving or only critical. Some of these proposals deserve a positive mark, others arouse estimative dilemmas due to their loose ends or controversial character; finally there are those which cannot result in other than negative marks.

Solid arnej Polski koncepcja reformy ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej

W maju 2013 r. partia „Solidarna Polska” Zbigniewa Ziobro (dalej „SP”) ogłosiła projekt zmian w obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (dalej „Konstytucja RP”), przedstawiając ów projekt w postaci jednolitego tekstu konstytucji, nazwanego „Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej „Projekt SP”). Projekt SP zawiera propozycje zmiany treści lub uchylenia 83 artykułów Konstytucji RP (trochę ponad 1/3 wszystkich jej artykułów) oraz dodania dziewięciu artykułów, nie zawsze całkowicie nowych w swych rozwiązaniach. W Projekcie SP proponuje się dokonanie zmian w Konstytucji RP obejmujących zwłaszcza: system źródeł prawa; katalog naczelnych zasad ustroju państwa; formy bezpośredniego sprawowania władzy przez naród; szczególnie zaś wprowadzenie prezydenckiego systemu rządów, oznaczające daleko idące zreformowanie konstytucyjnego systemu organów państwowych. Na analizie tych propozycji skoncentrowano uwagę w artykule, poddając je ocenie z punktu widzenia ich demokratyczności, reguł państwa prawnego oraz przyczyniania się do wzrostu efektywności działania organów państwowych, porównując te propozycje z rozwiązaniami obowiązującej Konstytucji z 1997 r. Ocena zawartych w Projekcie SP propozycji reformy ustroju konstytucyjnego RP nie może być jednowymiarowa – jedynie aprobująca lub jedynie krytyczna. Niektóre z tych propozycji zasługują na ocenę pozytywną, inne budzą dylematy ocenne z uwagi na swoje niedopracowanie lub na kontrowersyjny charakter, są wreszcie takie, które nie mogą nie wywoływać ocen negatywnych.

REFERENCES:

Literature:

  • Banaszak B., Granat M., O projektach zmiany Konstytucji RP z 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4,
  • Chruściak R., Prace konstytucyjne w latach 1997-2007, Warszawa 2009,
  • Chruściak R., Prace konstytucyjne w latach 2008-2011, Warszawa 2013,
  • Kuciński J., Prawa i Sprawiedliwości koncepcja ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni” 2012, nr 18,
  • Kuciński J., Władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza w projektach konstytucji RP z lat 2004-2005, Warszawa 2006,
  • Lasocki M., Projekty zmiany Konstytucji RP, „Społeczeństwo i Polityka” 2007, nr 1,
  • Rogowska A., Zieliński M., Żurek J., Analiza projektów zmian Konstytucji 1997-2010, [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. B. Banaszak i M. Jabłoński, Wrocław 2010,

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart