Author: Izabela Bernatek-Zaguła
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaj w Legnicy im. Witelona
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 221-242
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.04.10
PDF: ppk/16/ppk1610.pdf

Considerations carried out in this publication are an attempt to locate The Polish Accreditation Committee in a Polish tripartite power and competences division system The paper also aims to establish legal basis and character of Committee’s actions as well as the compatibility of those actions with the constitutional directives and moreover to establish the legal status of Committee’s members. The essence of the research is an attempt to try to provide an answer to the question about the location of the Constitution in the legal-organizational system of the Polish state. In order to do so the author analyzed the legal regulation, on the basis of which the Committee is founded, its members are appointed and its tasks and competences were granted. An effort taken in the paper to explain the phenomenon of the independence of the activity of The Committee as an institution invoked by an organ of the state ad- ministration is of a great importance.

Prawne umocowanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej w systemie państwa

Rozważania przeprowadzone w publikacji stanowią próbę usytuowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej w polskim systemie trójpodziału władzy i kompetencji, ustalenia podstaw prawnych i charakteru podejmowanych przez nią działań oraz ich zgodności z dyrektywami Konstytucji, a nadto statusu prawnego jej członków. Istotą dociekań badawczych jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o usytuowanie Komisji w systemie prawno-organizacyjnym państwa polskiego. W tym celu dokonana została analiza przepisów prawnych, na podstawie których powstaje Komisja, powołani są jej członkowie oraz przydzielone zostały jej zadania a nadto przyznano kompetencje. Istotne znaczenie ma podjęta w publikacji próba wyjaśnienia fenomenu niezależności działania Komisji jako instytucji powołanej przez organ administracji państwowej.

REFERENCES:

Literature:

  • Balicki A., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem, red. M. Pyter, Warszawa 2012,
  • Orzeszko P., [w:] Prawo szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M Wierzbowski, Warszawa 2013,
  • Suwaj P.J., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2013,

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart