Author: Wiesław Skrzydło
Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 15-30
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.03.01
PDF: ppk/07/ppk701.pdf

The article describes the most important changes in electoral law brought in by The electoral code, passed in January, 5 th 2011. There are (among others): ex- ceptions of personal polling rule, postal ballot, new rules of creating of constitu- encies, new regulations regarding electoral organs, election campaign and – new in Poland – single member plurality system in elections to the Senat and also – regulations regarding parity in electoral lists.

Kodyfikacja prawa wyborczego w Polsce – zakres i znaczenie

Tekst omawia najważniejsze zmiany wprowadzone do polskiego prawa wyborczego uchwalonym dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksem wyborczym. Do tych zmiany w artykule zaliczone zostały: wyjątki od głosowania osobistego i wprowadzenie głosowania korespondencyjnego, nowe reguły tworzenia obwodów głosowania, przedstawia także regulację dotyczącą organów wyborczych, kampanii wyborczej, a także wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Senatu, wskazuje także regulacje dotyczące parytetu na listach.

REFERENCES:

Literature:

  • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998
  • Patrzałek A., Skrzydło W., Cele i zasady kodyfikacji prawa wyborczego w Polsce „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2
  • Skotnicki K., Zasada powszechności w prawie wyborczym, Łódź 2000
  • Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart