Author: Andrzej Szmyt
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 31-48
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.03.02
PDF: ppk/07/ppk702.pdf

This article concentrates on estimates and propositions in the area of elector- al law which were presented in „The Constitutional Poll”, arranged by „The In- stitute Of Public Affairs” in 2010 and 2011. Those propositions, reported by the Polish constitutionalists, concern the scope and detail of regulation, its form, the various principles of electoral law, especially new regulatory issues in the context of the needs of their constitutionalization. Author focuses on electoral law to the both diet of Polish parliament, the President office and the organs of self-gov- ernment, incidentally analyzing the process of The Constitutional Court mem- bers’ election.

Konstytucyjne podstawy prawa wyborczego w świetle „Ankiety Konstytucyjnej”

Opracowanie dotyczy ocen i postulatów e zakresie prawa wyborczego jakie znalazły odzwierciedlenie w „Ankiecie Konstytucyjnej”, przeprowadzonej przez Instytut Spraw Publicznych w latach 2010-2011 w środowisku polskich konstytucjonalistów. Dotyczą one zakresu i szczegółowości regulacji, jej formy, poszczególnych zasad prawa wyborczego, zwłaszcza też nowych zagadnień regulacyjnych w spornym kontekście potrzeby ich konstytucjonalizacji. Zakres podmiotowy obejmuje obie izby parlamentu, instytucję Prezydenta, organy samorządu terytorialnego, wyjątkowo też odniesienie się do sposobu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

REFERENCES:

Literature:

  • Ankieta konstytucyjna, pod red. B. Banaszaka, J. Zbieranka, Warszawa 2011
  • Krukowski S., Geneza konstytucji z 17 marca 1921r., Warszawa 1977
  • Szmyt A., Aktualne problemy rozwoju prawa konstytucyjnego w Polsce (w świetle projektu stawy o zmianie Konstytucji z 19 lutego 2010 r.) [w:] Ustavni systèm Ćeskè republiky a Polskè po pristupeni k Europskè Unii, pod red. V. Jiráskovej, Z. Witkowskiego, Praga 2011
  • Szmyt A., Sejm i Senat w projektach zmian Konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5
  • Szmyt A., Transformacja a reinterpretacja przepisów konstytucyjnych (głos w dyskusji) [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, pod red. M. Zubika, Warszawa 2010
  • Szmyt A., Zasady zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, pod red. R. Grabowskiego, S. Grabowskiej, Warszawa 2008

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart