Author: Grzegorz Pastuszko
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 83-107
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.04
PDF: ppk/05/ppk504.pdf

The article concentrates on issue of legal status of Marshall of Sejm as a person executing presidential duties by the time when the president for some reasons can not hold his office. The author analyses in details binding legal rules, indicating whether they are useful or whether they are just wrong. The first part of article shows us polish constitutional tradition in presented area. It includes both pre- and post war period. In the second part we can find an analysis of constitutional rules referring to the issue of presidential substitution. The remarks in the article are based on political praxis in Poland. In many cases the author criticizes introduced legal rules. He also formulates many practical conclusions for the future.

Marszałek sejmu jako osoba wykonująca tymczasowo obowiązki prezydenta RP – dylematy konstytucyjne

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce statusu prawnego marszałka Sejmu wykonującego obowiązki prezydenta w okresie niemożności sprawowania urzędu. Autor w sposób wnikliwy analizuje obowiązujące obecnie regulacje prawne, oceniając ich przydatność a także wskazując na mniej lub bardziej istotne mankamenty. Pierwsza cześć opracowania ukazuje polską tradycję ustrojową, gdy idzie o urządzenia prawne tego typu. Przedmiotem rozważań są tu zarówno regulacje konstytucyjne okresu międzywojnia, jak też rozwiązania obowiązujące w czasach powojennych. W drugiej części natomiast odnajdziemy pogłębioną analizę przepisów konstytucji z 1997 r. normujących zagadnienie prawnego zastępstwa głowy państwa. Nakreślone uwagi wzbogacone są o doświadczenia wypływające z dotychczasowej praktyki ustrojowej. Autor w wielu przypadkach krytycznie odnosi się do przyjętych konstrukcji prawnych. Formułuje też szereg wniosków de lege ferenda.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009 
 • Bożek M., Instytucja Prezydenta RFN, Warszawa 2007
 • Burda A., Klimowiecki R., Prawo państwowe, Warszawa 1958
 • Car S., Z zagadnień konstytucyjnych Polski. Istota i zakres władzy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924
 • Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski, Warszawa 1999 
 • Deryng A., Prawo polityczne, t. II, Lwów 1936
 • Górecki D., Pozycja ustrojowo-prawna prezydenta Rzeczypospolitej Polski i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku, Łódź 1992 
 • Komarnicki W., Polskie prawo polityczne (Geneza i system), reprint wydania z 1922, Warszawa 2008 
 • Mojak R., Instytucja prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1995 
 • Mojak R., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzydły, Lublin 2008 
 • Rozmaryn S., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1957 
 • Sarnecki P., Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2005 
 • Sarnecki P., Rozdział V „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”, art. 131 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. I, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 1999 
 • Siemieński F., Ewolucja instytucji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska Lublin – Polonia”, VOL. XXXVII, 13, SECTIO G, 1990 
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000
 • Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1921-1935, Warszawa-Poznań-Toruń 1987
 • Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne, pod red. Z. Witkowskiego, Toruń 2001 
 • Wojtyczek K., Zasada kontrasygnaty w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych, pod red. S. Gebethnera, R. Chruściaka. Warszawa 1997 
 • Zubik M., Gdy marszałek Sejmu jest pierwszą osobą w państwie, czyli polskie interregnum, „Przegląd Sejmowy” nr 5, 2010 
 • Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart