Author: Radosław Zych
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 127-142
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.06
PDF: ppk/05/ppk506.pdf

The responsibility for electoral promises is the fragment, segment, wider problems of responsibility for word in the public life. In democratic legal state, the state should assure citizens certainty to the statement of representatives of state organs ( the public power). The problem with “ electoral actions” is also that take part in them persons are not such representatives. Here also appears the question of the legal responsibility for words, the promises advoctae in course of electoral campaign. The subject of present study is current. The public debate focuses round meaning (and the sharpness) the words expressed by representatives of political scene. Recent tragical events in Poland (murder on political background) are proof on this, that statements policy has the larger power of dazzling than “usual” men. What is the possibility of accounts folding the electoral promises with lack their realization? The consequences are not only in civil law. This article is the attempt of multiplane analysis of problem.

Problem odpowiedzialności prawnej za obietnice wyborcze

Odpowiedzialność za obietnice wyborcze jest fragmentem, wycinkiem, szerszej problematyki odpowiedzialności za słowo w życiu publicznym. W demokratycznym państwie prawnym państwo powinno zapewnić obywatelom pewność co do wypowiedzi przedstawicieli organów państwowych (władzy publicznej). Z „akcjami wyborczymi” jest ten problem, że biorą w nich udział także osoby nie będące takimi reprezentantami. Stąd też pojawia się zagadnienie prawnej odpowiedzialności za słowa, obietnice głoszone w toku kampanii wyborczej. Warto nadmienić, iż temat niniejszego opracowania jest aktualny. Debata publiczna bowiem koncentruje się wokół znaczenia (i ostrości) słów wypowiadanych przez przedstawicieli sceny politycznej. Ostatnie tragiczne wydarzenia w Polsce (zabójstwo na tle politycznym) są dowodem na to, że wypowiedzi polityka mają większą moc rażenia niż „zwykłych” ludzi. Czy można rozliczyć składających obietnice wyborcze z braku ich realizacji? Konsekwencji należy poszukiwać nie tylko na obszarze prawa cywilnego. Ten artykuł jest próbą wielopłaszczyznowej analizy zagadnienia.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszkiewicz B., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1996 r. (sygn. akt III CZP 72/96), „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 7
 • Bobbio N., Liberalizm i demokracja, Kraków 1998
 • Cieśliński M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1996 r., OSP 1997, poz. 113
 • Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994
 • Garlicki L., Komentarz do art. 104, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 1999
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002
 • Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Postępowanie cywilne, Warszawa 1996
 • Justyński J., Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno - prawnych, Toruń 2004
 • Kruk M., Koncepcja mandatu w konstytucyjnej doktrynie i praktyce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4
 • Kryszeń G., Mandat przedstawiciela (Próba zdefiniowania), „Państwo i Prawo” 1998, z. 3
 • Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007
 • Manin B., The Principles of Representative Government, Cambridge 1997
 • Mularski K., Obietnice wyborcze w świetle instytucji przyrzeczenia publicznego, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1
 • Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1993
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993
 • Rousseau J., Umowa społeczna, Warszawa 1967
 • Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000
 • Skotnicki K., Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych, [w:] Wykłady im. Prof. dr. Wacława Komarnickiego Centrum Studiów Wyborczych UMK, pod red. A. Frydrych i A. Sokala, Toruń 2010
 • Stępińska A., Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990 - 2000, Poznań 2004
 • Witkowski Z., Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP, [w:] Prawo konstytucyjne, pod red. Z. Witkowskiego, Toruń 2002
 • Zawada K., Przyrzeczenie publiczne w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1987
 • Zedler F., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1996 r., „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 1

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart