Author: Joanna Uliasz
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 99-110
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.02.05
PDF: ppk/06/ppk605.pdf

The paper discusses the role of the judiciary in relation to political parties in Poland. Primarily, it deals with the statutory right of the judiciary, i.e. the right to exercise control over political parties. The Author’s major concern is to emphasize the particular role played by the Constitutional Court whose responsibility is to control whether the rule of political pluralism is complied with. Additionally, the paper discusses the responsibilities of the Supreme Court and the District Court in Warsaw (Sąd Okręgowy w Warszawie) which maintains the register of political parties. Those responsibilities are particularly important as far as the procedure to register a political party is concerned. The text also includes a large number of relevant court decisions.

Władza sądownicza wobec partii politycznych w Polsce – zagadnienia wybrane

Niniejszy artykuł poświęcony jest roli, jaką władza sądownicza spełnia względem partii politycznych w Polsce. Główny nurt rozważań dotyczy uprawnień kontrolnych, przyznanych przez ustawodawcę poszczególnym organom władzy sądowniczej wobec partii politycznych. Autor zwraca uwagę na szczególną pozycję Trybunału Konstytucyjnego, którego zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem i poszanowaniem zasady pluralizmu politycznego. Piszący omawia także kompetencje Sądu Najwyższego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie jako sądu rejestrowego, istotne przede wszystkim w procedurze wpisu partii politycznych do ewidencji. Opracowanie wzbogacone jest licznymi przykładami z orzecznictwa.

REFERENCES:

Literature:

  • Bartoszewicz M., Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym, Warszawa 2006
  • Chmaj M., Jawność finansowania polityki [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, pod red. M. Chmaja, Toruń 2008 
  • Chmaj M., Partie polityczne [w:] Wolność zrzeszania się w Polsce, pod red. M. Chmaja, Warszawa 2008
  • Chmaj M., Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Olsztyn 2006
  • Czeszejko – Sochacki Z., Garlicki L., Trzciński J., Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999
  • Gebethner S., Finansowanie partii politycznych i parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce po zmianach z 2001 r. [w:] Kulisy finansowania polityki, pod red. M. Waleckiego, Warszawa 2002
  • Granat M., Zasada pluralizmu politycznego [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W Skrzydły, Lublin 2000
  • Rymarz F., Jawność i kontrola finansowania działalności statutowej partii (W praktyce Państwowej Komisji Wyborczej), "Przegląd Sejmowy" nr 3, 2004
  • Sobczak J., Komentarz do art. 12 [w:] Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, pod red. M. Granata, wyd. 2, Warszawa 2003
  • Sobczak J., Konstytucyjna wolność tworzenia partii politycznych w Polsce [w:] Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, pod red. M. Granata, P. Policastro, J. Sobczaka, Lublin 2001

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart