Author: Bogusław Banaszak
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 133-159
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.02.07
PDF: ppk/06/ppk607.pdf

Accepting the separation of powers as a basis for existence of contemporary countries caused the distinction of the executive power. This article, devoted to the executive, presents in detail the model solutions of that power (monocratic; dualistic together with its branches; departmental and directorial). Most of the article is devoted to the position of the Prime Minister in contemporary political model.

Szef rządu we współczesnych systemach ustrojowych

Przyjęcie zasady podziału władz za podstawę istnienia współczesnych państw doprowadziło do wyróżnienia także władzy wykonawczej. Jej właśnie poświęcony został artykuł, w którym szczegółowo przedstawione zostały rozwiązania modelowe władzy wykonawczej (monokratyczny; dualistyczny wraz ze swoimi odmianami; departamentalnym oraz dyrektorialny). Największa cześć pracy poświęcona została jednak przybliżeniu tytułowej pozycji szefa rządu w istniejących współcześnie modelach ustrojowych.

REFERENCES:

Literature:

 • Adamovich L., Die Koordinationskompetenz des Bundeskanzlers in verfassungsrechtlicher Sicht, Juristische Blätter 1973
 • Aubert J. F., Parlament a Zgromadzenie Federalne, [w:] Parlament Szwajcarii, Warszawa 2000
 • Balicki R., Relacja między organami władzy wykonawczej – na drodze do systemu kanclerskiego?, [w:] Konieczne i pożądane zmiany w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 2010
 • Balicki R., Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003
 • Banaszak B., Balicki R., Władza wykonawcza, [w:] Ustrój administracji publicznej, red. E. Nowacka, Warszawa 2000
 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Zakamcze 2004
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001
 • Bennet A., The American President’s Cabinet. From Kennedy to Bush, London 1996
 • Bladsoe W.C., Rigby L., Executive Office of the President Supporting Organisations, [w:] Guide to the Presidency, pod red. M. Nelson, Washington D.C. 1996
 • Brunner G., Höfer F., Staats- und Verwaltungsorganisation in Deutschland. Organizacja państwa i administracji w Niemczech, Monachium, Bonn 1996
 • Camby J.P., Servent P., Parlament V Republiki francuskiej, Warszawa 1999
 • Constant B., Wykłady z polityki konstytucyjnej, [w:] B. Sobolewska, M. Sobolewski, Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, Warszawa 1978
 • Cronin T., Genovese M. A., The Paradoxes of the American Presidency, New York, Oxford 1998
 • Czeszejko-Sochacki Z., System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa 2002
 • Dawidson R. H., Oleszek W. J., Kongres i kongresmeni, Warszawa 1994
 • Divellec A. Le, Die dualistische Variante des Parlamentarismus – Eine französische Ansicht zur wissenschaftlichen Fata Morgana des semipräsidentiellen Systems, Zeitschrift für Parlamentsfragen 27, 1996
 • Duverger M., Institutions politiques et droit constitutionnel. Le systeme politique francais, Paris 1976
 • Edwards III G.C., Wayne S.J., Presidential Leadership. Politics and Policy Making,, New York 1990
 • Filip J., Ustavni pravo, Brno 1994
 • Foley M., The Rise of British Presidency, Manchaster 1993
 • Gdulewicz E., Parlament a rząd w V Republice francuskiej, Lublin 1990
 • Gebethner S., System rządów parlamentarno-gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania pośrednie, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, red. M. Domagała, Warszawa 1997
 • Governing Together. The Extent and Limits of Jpoint Decision-Making in Western European Caninets, pod red. J. Blondel, F. Müller-Rommel, London 1993
 • Häfelin U., Haller W., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich 1993
 • Helms L., Gerhard Schröder und die Entwicklung der deutschen Kanzlerschaft, Zeitschrift für Politikwissenschaft 4 /2001
 • Hennis W., Politik als praktische Wissenscgaft. Aufsätze zur politischen Theorie und Regierungslehre, München 1968
 • Holme R., The People’s Kingdom, London 1987
 • Jakubiak Ł., Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Kraków 2010
 • James S., British Cabinet Government, London 1992
 • Keller P.A., Die Direktwahl des Premierministers: Israels Verfassungsreform 1992, Zeitschrift für Politikwissenschaft 2/1998
 • King A., Chief Executive in Western Europe [w:] Developing Democracy. Comparative Research in Honour of J.F.P. Blondel, pod red. I. Budge, D. McKay, London 1994
 • Kuczyńska A., Francja V Republiki i jej koabitacje, Toruń 2008
 • Löschnak F., Rząd i parlament, [w:] Parlament Republiki Austrii, red. H. Schambeck, Warszawa 1997
 • Ludwikowski R.R., Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000
 • Mackintosh J., The British Cabinet, London 1977
 • Małajny R., Trzy teorie podzielonej władzy, Warszawa 2001
 • Meynaud J., Die Exekutive im modernen Staat, [w:] Vergleichende Analyse politischer Systeme, pod red. G. Doeker, Freiburg im Breisgau 1971
 • Parlament Republiki Federalnej Niemiec, red. J. Isensee, P. Kirchhof, Warszawa 1995
 • Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze 2003
 • Schambeck H., Der Staat und seine Ordnung. Ausgewählte Beiträge zur Staatslehre und zum Staatsrecht, Wien 2002
 • Schambeck H., Regierung und Kontrolle in Österreich, Berlin 1997
 • Schwarz H.P., Adenauers Kanzlerdemokratie und Regierungstechnik, Aus Politik und Zeitgeschichte B 1-2/1989
 • Skotnicki K., Republika Czeska, [w:] W. Brodziński, D. Górecki, K. Skotnicki, T. Szymczak, Wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą (Białoruś, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry), Łódź 1996
 • Sokolewicz W., Zasada podziału władz w prawie i orzecznictwie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, red. J. Trzciński, A. Jankiewicz, Warszawa 1996
 • Wheare K.C., Ciała ustawodawcze, New York 1990
 • Worterbuch Staat und Politik, red. D. Nohlen, München 1995
 • Zwierzchowski E., Kanclerz a rząd federalny, [w:] Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec, Poznań 1986
 • Zwierzchowski E., Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart