Author: Andrzej Bisztyga
Institution: Uniwersytet Śląski
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 179-188
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.03.09
PDF: ppk/07/ppk709.pdf

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms enjoys good opinion of the constitutional act orders European legal space of human rights. The pearl in the Convention crown is European Court of Human Rights, which case-law creates European standards of human rights in contemporary way. Being obligatory, Lisbon Treaty and Charter of Fundamen- tal Rights of European Union change the previous situation. Instrumentarium of the human rights protection in Europe has been enriched. However a number of questions about the relation between Convention and Charter arise and the relation between European Court of Human Rights and Court of Justice of Eu- ropean Union as well as the case-law of both European courts. Are the relations going to be complementary or use confrontation?

Europejska Konwencja Praw Człowieka a Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – stan kompatybilności czy konkurencyjności?

Europejska Konwencja Praw Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności cieszy się zasłużoną opinią konstytucyjnego aktu porządkującego europejską przestrzeń praw człowieka. Perłą w Koronie Konwencji jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, którego orzecznictwo dynamicznie kształtuje standardy praw człowieka. Wiążące i rodzące zobowiązania: Traktat Lizboński oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej zmieniły tę, dotychczasową sytuację. Europejskie instrumentarium ochrony praw człowieka doznało znaczącego wzbogacenia. Skutkuje to nowymi pytaniami o relacje między Konwencją a Kartą oraz o relacje między Europejskim Trybunałem Praw Człowieka a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czas pokaże, czy relacje te będą zmierzać ku stanowi kompatybilności czy stanowi konkurencyjności.

REFERENCES:

Literature:

 • Arnull A., The European Union and its Court of Justice, Oxford 1999
 • Banaszak B., Zalety i wady Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” nr 2, 2008
 • Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008
 • Bisztyga A., Konstytucyjne aspekty multicentryczności systemu prawa, [w:] Pluralizmus moci a prawa, Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie konanej w dnoch 25. – 27. marca 2009 v Tatranskej Strbe, pod red. D. Lengyelovej, Bratislava 2009
 • Bisztyga A., Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka, Kraków 2005
 • Drzemczewski A., The European Human Rights Convention: A New Court of Human Rights in Strasbourg as of November 1, 1998, “Washington and Lee Law Review” 1998, No. 3
 • Groussot X., General Principles of Community Law, “Europa Law Publishing”, Groningen 2006
 • Herdegen M., Prawo europejskie, Warszawa 2004
 • Jaskiernia J. J., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – konflikt czy komplementarność?, [w:] Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, pod red. A. Wróbla, Warszawa 2009
 • Justyńska I., Zasada poszanowania praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 2009
 • Lenaerts K., Fundamental Rights in the European Union, “European Law Review”, No. 25/2000
 • Michałowska G., Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Warszawa 2007
 • Petroni A. M., Modelli giuridici ed economici per la Costituzione europea, Bologna 2001
 • Przyborowska – Klimczak A., Skrzydło – Tefelska E., Dokumenty Europejskie, tom III, Lublin 1996
 • Tuner C., Human Rights Protection in the European Community: Resolving Conflict and Overlap between the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, “European Public Law” No 3 / 1999
 • Weiler J. H. H., The Constitution of Europe, Cambridge 1999
 • Wieruszewski R., Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla ochrony praw człowieka, „Przegląd Sejmowy” nr 2, 2008
 • Wójtowicz K., Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka, Kraków 2005
 • Zeno-Zencovich V., Vardi N., Konstytucyjne podstawy europejskiego prawa prywatnego, „Europa nowa, Przegląd Natoliński”, Nr II (7) / 2008

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart