Author: Krzysztof Prokop
Institution: University of Natural Sciences and Humanities
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3447-4592
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 55-62
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.06.04
PDF: ppk/46/ppk4604.pdf

The subject of the article is to identify factors and conditions that determined the system of government of the IInd Republic of Poland under the Small Constitution of 1919. This act served as a temporary constitution until the March Constitution of 1921 came into force, which happened completely only at the end of 1922. Under the Small Constitution there has been made an attempt to introduce the system of supremacy of the parliament. It turned out to be impossible because of high authority of the head of state – Józef Piłsudski, who also served as the Commander-in-Chief. Therefore, the system of balance between the Legislative Sejm and the Chief of State was shaped in the political practice.

System rządów w okresie obowiązywania Małej Konstytucji

Przedmiotem opracowania są okoliczności i uwarunkowania, które określiły system rządów II Rzeczypospolitej w okresie obowiązywania Małej Konstytucji z 1919 r. Akt ten pełnił funkcję tymczasowej konstytucji do czasu wejścia w życie Konstytucji Marcowej z 1921 r., co nastąpiło w pełni dopiero pod koniec 1922 r. Na mocy Małej Konstytucji dokonała się próba wprowadzenia systemu rządów zgromadzenia. Okazało się to niemożliwe ze względu na wysoki autorytet głowy państwa – Józefa Piłsudskiego, który pełnił również funkcję naczelnego wodza. Dlatego też w praktyce ustrojowej ukształtowała się zasada równowagi między Sejmem Ustawodawczym a Naczelnikiem Państwa.

REFERENCES:

Literature:

 • Bednaruk W., The History of Polish Constitutional Law, [In:] A Synthesis of Polish Law, vol. 1, eds. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Frankfurt am Main 2009.
 • Ciświcki T., O Naczelniku Państwa i Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Studium prawno-polityczne, Poznań 1922.
 • Cole D.H., Poland’s 1997 Constitution in Its Historical Context, “Saint Louis-Warsaw Transatlantic Law Journal” 1998.
 • Deryng A., Akty rządowe głowy państwa, Lwów 1934.
 • Estreicher S., Przewodnia myśl konstytucji polskiej w porównaniu do konstytucji obcych, [In:] Nasza Konstytucja, Kraków 1922.
 • Górecki D., Powstawanie władz naczelnych w odradzającej się Polsce (1914–1919), Łódź 1983.
 • Kierończyk P., Nadrzędność parlamentu – mit czy realna alternatywa ustrojowa? Analiza wybranych przykładów, Gdańsk 2009.
 • Komarnicki W., Polskie prawo polityczne (Geneza i system), Warszawa 1922.
 • Krukowski S., Sejm Ustawodawczy 1919–1922, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1986, No. 1.
 • Kulesza W.T., Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, “Przegląd Sejmowy” 2007, No. 5.
 • Kulig A., Kształtowanie formy rządów u progu niepodległej Polski (1917–1926), Warszawa 2013.
 • Maciejewski T., The History of Polish Legal System from the 10th to the 20th Century, Warszawa 2016.
 • Malec D., Sejm Ustawodawczy 1919–1922. W 90. rocznicę pierwszego posiedzenia, “Przegląd Sejmowy” 2009, No. 1.
 • Pietrzak M., Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919–1926, Warszawa 1969.
 • Prokop K., Institution of the President in the Visegrad Group States, [In:] Evolution of Constitutionalism in the Selected States of Central and Eastern Europe, eds. J. Matwiejuk, K. Prokop, Białystok 2010.
 • Prokop K., Polish Constitutional Law, Białystok 2011.
 • Rogowski S., Małe konstytucje (1919–1947–1992), “Przegląd Sejmowy” 1999, No. 2.
 • Tokarski A., Koncepcje głowy państwa w projektach Konstytucji RP z lat 1918–1921, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, No. 4.
 • Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1921–1935, Warszawa 1987.
 • Wołpiuk W.J., Naczelnik Państwa 1918–1922. Przedprezydencka forma władzy państwowej, “Przegląd Sejmowy” 2005, No. 6.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart