Author: Jarosław Dobkowski
E-mail: j.dobkowski@uwm.edu.pl
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2010-4152
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 73-90
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.01.04
PDF: ppk/47/ppk4704.pdf

Constitutional issues constituted an important sector conducted by the Polish Socialist Party election campaign for Parliament in 1947. Socialists turned to specialists to analyze specific topics. Professor G. Langrod sent a study entitled: Remarks on the problem of government and self-government administration in Poland, in which he answers the following questions: what is the role of self-government in administration, what is the position of national councils in local government and government administration according to the legislation in force, what is the role of the administrative judiciary for the self-government, what are the conclusions for the reform? This study was over 70 years of ad acta. Its edition is needed. It is not known to the literature or judicature, although it contains many general thoughts, having a historical and comparative foundation; timeless thoughts, retaining current. Everyone who deals with constitutional law and administrative law should read it.

Niepublikowane opracowanie Jerzego Stefana Langroda: Uwagi o problemie administracji rządowej i samorządowej w Polsce

Zagadnienia konstytucyjne stanowiły istotny wycinek prowadzonej przez Polską Partię Socjalistyczną kampanii wyborczej do Sejmu w 1947 r. Socjaliści zwrócili się do specjalistów o analizy określonych tematów. Profesor J.S. Langrod nadesłał opracowanie zatytułowane: Uwagi o problemie administracji rządowej i samorządowej w Polsce, w którym odpowiada na następujące kwestie: jaka jest rola samorządu w administracji, jaka jest w samorządzie i w administracji rządowej pozycja rad narodowych według obowiązującego ustawodawstwa, jaka jest dla samorządu rola sądownictwa administracyjnego, jakie się nasuwają wnioski do reformy? Opracowanie to przeleżało przez 70 lat ad acta. Jego edycja jest potrzebna. Nie jest znane piśmiennictwu ani też judykaturze, choć zawiera wiele myśli ogólnych, mających podbudowę historyczną i komparatystyczną; myśli ponadczasowych, zachowujących aktualność. Każdy kto zajmuje się prawem konstytucyjnym i prawem administracyjnym powinien się z nim zapoznać.

REFERENCES:

Literature:

 • Cyrankiewicz w łazience. Z Anielą Steinsbergową rozmawia Robert Jarocki, „Życie Warszawy”, 26–27 lipca 1997 r.
 • Dobkowska B., Biografia naukowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.
 • Dobkowska B., Jerzy Stefan Langrod – wybitny polski administratywista, [w:] Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku, red. P. Majer, M. Seroka, K.M. Wojciechowski, Olsztyn 2012.
 • Dobosz P., Ujęcie „rządu” i „administracji” w niewydanym rozdziale 11 „Instytucji prawa administracyjnego” J.S. Langroda, [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.
 • Ehrlich L., Langrod J.S., Zarys historii nauki prawa narodów, politycznego i administracyjnego w Polsce, Kraków 1949.
 • Langrod J.S., La situation constitutionelle de la Pologne, „Bulletin de la Société de législation comparée” 1947, nr 3.
 • Langrod J.S., Le «New Deal» de l’administration territoriale en Pologne, „La revue administrative” 1975, nr 165.
 • Langrod J.S., Le parti socialiste polonaise (P.P.S.), son role, son histoire, „La revue socialiste” 1951, nr 43.
 • Langrod J.S., Praworządność w problemie odszkodowania. O odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa przez jego organy, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1926, nr 21–25.
 • Langrod J.S., Problemy administracyjne w konstytucji, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1936, nr 6.
 • Langrod J.S., Rady Narodowe – próba bilansu, „Droga – Wolna Trybuna Polskiej Demokracji” 1965, nr 3.
 • Langrod J.S., Rządzenie a administrowanie, „Śląsko-Dąbrowski Przegląd Administracyjny” 1946, nr 3–6.
 • Langrod J.S., Sprawa Trybunału Kompetencyjnego,,,Śląsko-Dąbrowski Przegląd Administracyjny” 1946, nr 6.
 • Langrod J.S., Uwagi o problemie administracji rządowej i samorządowej w Polsce, Archiwum Akt Nowych: Zespół: 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, Seria: 6.18 – Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów, Jednostka: 235/XXIV/15: Prace przygotowawcze nad nową Konstytucją. Pismo oraz projekt ankiety w sprawie opracowania tematów do nowej Konstytucji, odpowiedzi dotyczące opracowań.
 • Langrod J.S., Zagadnienia polityczno-ustrojowe Francji, Kraków 1947.
 • Langrod J.S., Zapowiedzi konstytucyjne o wydaniu ustaw specjalnych, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1928, nr 9–11.
 • Les problèmes théoriques de la science administrative. Livre d’Or en hommage au Professeur Jerzy Stefan Langrod, red. J. Niczyporuk, Paris 2012.
 • Odpowiedź M. Jaroszyńskiego na propozycję PPS, Archiwum Akt Nowych: Zespół: 2/1352/0 Polska Partia Socjalistyczna. Centralny Komitet Wykonawczy w Warszawie, Seria: 6.18 – Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów, Jednostka: 235/XXIV/15: Prace przygotowawcze nad nową Konstytucją. Pismo oraz projekt ankiety w sprawie opracowania tematów do nowej Konstytucji, odpowiedzi dotyczące opracowań.
 • Pour un Droit Juste et Une Gestion Moderne. Melanges Georges Langrod témoignages – recherches administratives, juridiques, historiques offerts par ses anciens élèves à l’occasion de son 65e anniversaire, red. L. Boulet, Paryż 1969; Science Et Action Administratives. Melanges Georges Langrod, Paryż 1980.
 • Stępień S., Ordynacja Wyborcza do Sejmu Ustawodawczego 1947 roku: jej przygotowanie i uchwalenie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio F, Historia 40, 1985.
 • Stępień S., Problem wolności partii politycznych w materiałach przygotowawczych „odrodzonej” PPS do prac nad projektem konstytucji, „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 10.
 • Stępień S., Przygotowanie i uchwalenie ustaw w sprawie referendum 1946 roku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio K, Politologia 1, 1994.
 • Stępień S., Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów w działalności prawodawczej Krajowej Rady Narodowej, Lublin 1998.
 • Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.
 • Źródła prawa administracyjnego, konferencja z okazji 100. rocznicy urodzin profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Zimmermann, P. Dobosz, Kraków 2005.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart