Author: Kamil Dąbrowski
E-mail: kamil.dabrowski@usz.edu.pl
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1714-6260
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 133-146
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.01.07
PDF: ppk/47/ppk4707.pdf

The following article discusses the constitutional responsibility proceedings, mainly concentrating on its legalistic or opportunistic character. The author thinks that signalled problem has got fundamental meaning, because its solution may have impact on the interpretations of the other rules. Because of that the author stars his deliberations on the theoretical analysis of the structures of legalism and opportunism. Bearing in mind the aforementioned observations, author of the article prospect for those elements in the Constitution and Tribunal of State’s main bill.

Legalizm czy oportunizm? – analiza postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

Niniejsza praca – analizując postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej – zmierza do ustalenia oportunistycznego bądź legalistycznego modelu jego egzekucji. Zagadnienie to wydaje się istotne, gdyż oddziałuje na wykładnię także innych przepisów ustawy o Trybunale Stanu. Dlatego wychodząc od analizy teoretycznej konstrukcji legalizmu i oportunizmu, autor poszukuje właściwych im elementów tak w Konstytucji, jak i w ustawie o Trybunale Stanu.

REFERENCES:

Literature:

 • Balicki R., Komentarz do art. 156, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • Cora S., Zasada legalizmu ścigania a zawiadomienie o przestępstwie, „Państwo i Prawo” 2010, nr 10.
 • Dudek D., Komentarz do art. 156 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, t. 2, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Dudek D., Opinia w sprawie dopuszczalności członkostwa w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej posła, który podpisał wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5.
 • Dudka K., Realizacja zasady legalizmu w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko nauczycielom akademickim, [w:] Zasada legalizmu w procesie karnym, red. B. Dudzik i in., t. 2, Lublin 2015.
 • Duży J., Zasada legalizmu a cele procesu karnego, „Państwo i Prawo” 2011, nr 2.
 • Grajewski J., Warunki ustawowe i wymogi formalne wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 1.
 • Gromek Z., Odpowiedzialność konstytucyjna a kontrola sejmowa. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
 • Hofmański P., Zmiany w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów sędziów i prokuratorów, „Państwo i Prawo” 2006, nr 1.
 • Izydorczyk J., Aksjologiczne uzasadnienie obowiązywania zasady legalizmu w polskim procesie karnym, [w:] Zasada legalizmu w procesie karnym, red. B. Dudzik i in., t. 2, Lublin 2015.
 • Jasińska M.R., Źródła informacji o popełnionym przestępstwie, Szczecin 2016.
 • Kurkowski M., Komentarz do art. 9–10, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, t. I, Warszawa 2015.
 • Lach A., Zasada oportunizmu w pracy Prokuratury Koronnej w Anglii i Walii, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 5.
 • Lis-Staranowicz D., Postępowanie w sprawie odpowiedzialności posłów i senatorów przed Trybunałem Stanu (Uwagi na marginesie art. 107 Konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6.
 • Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2013.
 • Odrowąż-Sypniewski W., Odpowiedzialność konstytucyjna członków organów kolegialnych, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 6.
 • Repel J., Trybunał Stanu a wymogi praworządności socjalistycznej, [w:] Trybunał Stanu w PRL, red. Z. Świda-Łagiewska, Warszawa 1983.
 • Rogacka-Rzewnicka M., Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007.
 • Rogacka-Rzewnicka M., Oportunizm ścigania przestępstw – wybrane aspekty teoretyczne, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 11–12.
 • Rogacka-Rzewnicka M., Problematyka aksjologicznej kategoryzacji legalizmu i oportunizmu ścigania przestępstw, [w:] Zasada legalizmu w procesie karnym, red. B. Dudzik i in., t. 2, Lublin 2015.
 • Skorupka J., Uwagi o modelu postępowania przygotowawczego i sądowego, „Ius Novum” 2010, nr 4.
 • Świda-Łagiewska Z., Ogólne założenia proceduralne, [w:] Trybunał Stanu w PRL, red. Z. Świda-Łagiewska, Warszawa 1983.
 • Wiliński P., Wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego, [w:] Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zagadnienia systemowe, red. M. Królikowski, W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2007.
 • Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP, Warszawa 2004.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart