Author: Anna Rakowska-Trela
Institution: Uniwersytet Łódźki
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2470-8893
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 61-72
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.02.04
PDF: ppk/48/ppk4804.pdf

General local elections, including the elections of the mayors’, are very important for the local democracy. In Poland, Electoral Code regulates the requirements for the candidates for this office. One of them is not being convicted. This requirement has changed over the years and it causes legal and practical problems. The Author analyzes legal solutions in this aspect and tries to find the answer, if the applicable rules are optimal.

Cenzus niekaralności w wyborach wójta

Powszechne wybory samorządowe, w tym wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta) są „solą” demokracji. Polski kodeks wyborczy reguluje wymogi stawiane kandydatom do objęcia urzędu wójta, w tym wprowadza cenzus niekaralności. Kształt i zakres tego wymogu zmieniał się na przestrzeni lat. Autorka niniejszego opracowania przeanalizowała rozwiązania prawne, jakie były przyjmowane dla uregulowania wymogu niekaralności w wyborach organu wykonawczego w gminie i stara się odpowiedzieć na pytanie, czy obecne regulacje można uznać za optymalne.

REFERENCES:

Literature:

  • Cyrankiewicz M., Praca w samorządzie: wójt może być kryminalistą, https://www.rp.pl/Urzednicy/307129970-Praca-w-samorzadzie-wojt-moze-byc-kryminalista.html.
  • Jabłoński M., Opinia prawna w przedmiocie ustalenia: „Czy art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych i art. 11 § 2 pkt 1 ustawy – Kodeks wyborczy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 27 września 2018 r., należy interpretować jako oznaczające, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę grzywny za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego może kandydować na urząd prezydenta miasta, a także w razie uzyskania mandatu może pełnić tę funkcję oraz otrzymywać wynagrodzenie prezydenta miasta?” – zasoby autorki.
  • Kociubiński P., Niegodność wyborcza a niektóre instytucje prawa karnego i konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
  • Kubicki L., Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk nr 432).
  • Rakowska-Trela, Niegodność wyborcza: instytucja potrzebna czy niepotrzebne ograniczenie praw wyborczych, Toruń 2019.
  • Rakowski M., Prawo wyborcze do włoskiej Izby Deputowanych w latach 1961–1923, Warszawa 2004.
  • Wojtasik W., Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart