Author: Artur Olechno
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2594-0376
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 73-83
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.02.05
PDF: ppk/48/ppk4805.pdf

The article is devoted to the presentation of remarks on the relationship between the obligation of prior consultations with residents of the issue of the act of the Council of Ministers regarding the creation, merger, division and abolition of the municipality and a possible local referendum in the case. The article focuses on selected aspects of this relationship, which will allow answering a few questions and research problems, such as: what conclusions can be drawn from the legislative path of this particular statutory regulation?; what is the difference in the territorial range of consultations with residents and the local referendum, and who actually gives opinion to the Council of Ministers before issuing the regulation?; whether statutory regulations on this subject are possible and whether the municipal council’s resolution has single or multiple applications?; finally, whether the expressed opinion is binding on the Council of Ministers?

Uwagi na temat referendum lokalnego jako formy konsultacji przy zmianie granic gminy (na przykładzie Gminy Supraśl)

Artykuł poświęcony przedstawieniu uwag na temat relacji pomiędzy obowiązkiem uprzedniej konsultacji z mieszkańcami wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy a ewentualnym referendum lokalnym w przedmiotowej sprawie. Artykuł koncentruje się na wybranych aspektach tej relacji, które pozwolą na udzielenie odpowiedzi na kilka pytań i problemów badawczych, takich jak: jakie wnioski można wyciągnąć z drogi legislacyjnej tej konkretnej regulacji ustawowej?; jaka jest różnica w zasięgu terytorialnym konsultacji z mieszkańcami a referendum lokalnym, a co za tym idzie kto faktycznie udziela opinii Radzie Ministrów przed wydaniem rozporządzenia?; czy możliwe są statutowe regulacje na ten temat oraz czy uchwała rady gminy ma jednokrotne czy wielokrotne zastosowanie?; wreszcie czy wyrażona opinia jest wiążąca dla Rady Ministrów?

REFERENCES:

Literature:

  • Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa–Kraków 2007.
  • Jackiewicz A., Olechno A., Prokop K., Samorząd Terytorialny, Siedlce 2010.
  • Jyż G., Pławecki Z., Szewc A., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz., LEX 587270142. Makowski G., Konsultacje publiczne – uregulowania prawne a praktyka, „Infos 2014”, nr 20 (180).
  • Rytel-Warzocha A., Obligatoryjne konsultacje społeczne dotyczące organizacji i ustroju jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem gminy, LEX nr 738361765.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart