Author: Jacek Zaleśny
E-mail: zalesnyjacek@gmail.com
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8231-4445
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 137-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.02.09
PDF: ppk/48/ppk4809.pdf

Article discusses the problem of constitutional judiciary in post-Soviet states. The author formulates a thesis that constitutional courts in post-Soviet states were supposed to create proper conditions for the primacy of the constitution in the system of normative acts and its direct effect on legal relations taking place in the state. It was expected to guarantee the freedom and rights of an individual. The radiation of the constitution onto the whole of legal, political, economic or social relations occurring in the state promotes the stability of the state’s political system, the protection of values important for the citizens. The author formulates a thesis that to make it happen, proper political conditions are necessary and within them – the control of the new normative acts in the context of their compatibility with the laws of higher legal force, including above all the constitution. The text consists of two parts. The first part concerns reasons for introducing the control of legal norms and the position of constitutional courts in the political systems of post-Soviet states. In the part II of the text are analyzed functions of constitutional courts, political influence of constitutional courts. The second part of the text also include the conclusions.

Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich. Analiza porównawcza2. Część I

W analizie porównuje się sądy konstytucyjne w państwach poradzieckich. Stawia się tezę, że w badanej grupie państw ochrona prawna konstytucji jest prowadzona przede wszystkim na podstawie tzw. europejskiego modelu kontroli konstytucyjności prawa, adaptowanego (w drodze przede wszystkim praktyki ustrojowej) do lokalnych uwarunkowań politycznych i oczekiwań kluczowych uczestników stosunków politycznych. Tekst złożony jest z dwóch części. W części pierwszej poddaje analizie motywy wprowadzenia sądownictwa konstytucyjnego i jego umiejscowienie w systemie władzy publicznej państw poradzieckich. Z kolei w części II tekstu zostały poddane analizie funkcje sądów konstytucyjnych i ich polityczne znaczenie w państwach poradzieckich. W niej tej zamieszczono wnioski.

REFERENCES:

Literature:

 • Bisztyga A., Pozycja ustrojowa, organizacja i kompetencje Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, Nr 2.
 • Ginsburg T., Judicial Review in New Democracies. Constitutional Courts in Asian Cases, Cambridge 2003.
 • Jaskiernia J., Влияние Совета Европы на системные изменения в государствах бывшего Советского Союза, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 32.
 • Sadurski W., Prawo przed sądem. Studium sądownictwa konstytucyjnego w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008.
 • Szymanek J., Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa 2013. Vashkevich A., Judicial Independence in the Republic of Belarus, [w:] Judicial independence in Transition, red. A. Seibert-Fohr., Berlin–Heidelberg–New York 2012.
 • Арутюнян Г.Г., Конституционный Суд в системе государственной власти. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук, Москва 1999.
 • Бондарь Н.С., Джагарян А.А., Правосудие: ориентация на Конституцию, Москва 2018.
 • Залесны Я., Защита доминирующей роли конституции и разделение власти – спор о методах создания права в современных государствах, „Studia Politologiczne” 2018, Vol. 48.
 • Залесны Я., Конституционный суд в системе судебной власти Азербайджанской Республики, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 32.
 • Казаклиу А., Актуальные проблемы конституционной юрисдикции Республики Молдова, „Сравнительное конституционное обозрение” 2001, № 4.
 • Керимов Д.А., Экимов А.И., Конституционный надзор в СССР, „Советское государство и право” 1990, № 9.
 • Клишас А.А., Конституцинный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран, Москва 2015.
 • Куртов А., Конституционное правосудие в Республике Казахстан и институт выборов, „Сравнительное конституционное обозрение” 2003, № 2.
 • Макили-Алиев К., Конституционное судопроизводство в Азербайджанской Республике, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 32.
 • Машкин В.А., Конституционный Суд как институт российского правового государства: становление и развитие: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Орел 2002.
 • Миклашевич П.П., Развитие конституционного контроля в Беларуси: особенности доктрины и практики, [w:] Конституционный контроль: доктрина и практика, red. В.Д. Зоркин, Москва 2012.
 • Митюков М.А., Судебный конституционный надзор 1924–1933 гг.: вопросы истории, теории и практики, Москва 2005.
 • Мырзалимов Р.М., Конституционный суд Кыргызской Республики (Конституционные основы организации и деятельности): диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва 2000.
 • Мырзалимов Р.М., Органы конституционной юстиции в странах Центральной Азии: проблемы теории и практики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук, Москва 2013.
 • Нечкин А.В., Формы правления в странах Содружества Независимых Государств, Москва 2018.
 • Нуриев Г.Х., Европеская модель конституционного судопроизводства, Москва 2015.
 • Остапович И.Ю., Конституционный Совет Республики Казахстан: вопросы теории и практики: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Томск 2005.
 • Пастухов М.И., Конституционная юстиция и судебная власть в Республике Беларусь: законодательство и практика, „Сравнительное конституционное обозрение” 2011, № 4.
 • Пастухов М.И., Конституционное правосудие в Республике Беларусь (1994–2014 гг.), „Studia Politologiczne” 2016, Vol. 39.
 • Пастухов М.И., Особенности судебного конституционного контроля в Республике Беларусь, „Studia Politologiczne” 2018, Vol. 48.
 • Савчин М.В., Современное состояние конституционной юстиции в Украине: вызовы и новые решения, „Studia Politologiczne” 2018, Vol. 48.
 • Савчин М.В., Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму, Ужгород 2018.
 • Страшун Б., Эволюция института конституционного контроля в России: от надзора к правосудию. Часть 1, „Сравнительное конституционное обозрение” 2016, № 1.
 • Хромова О.С., Индивидуальная жалоба в конституционный суд Российской Федерации: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Кемерово 2006.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart