Author: Jacek Zaleśny
E-mail: zalesnyjacek@gmail.com
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8231-4445
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 13-39
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.03.01
PDF: ppk/49/ppk4901.pdf

Article (whose first part was published in the previous volume of „Constitutional Law Review”) discusses the problem of constitutional judiciary in post-Soviet states. The author formulates a thesis that constitutional courts in post-Soviet states were supposed to create proper conditions for the primacy of the constitution in the system of normative acts and its direct effect on legal relations taking place in the state. It was expected to guarantee the freedom and rights of an individual. The radiation of the constitution onto the whole of legal, political, economic or social relations occurring in the state promotes the stability of the state’s political system, the protection of values important for the citizens. The author formulates a thesis that to make it happen, proper political conditions are necessary and within them – the control of the new normative acts in the context of their compatibility with the laws of higher legal force, including above all the constitution. This part of the text analyzes the functions of constitutional courts and their political roles in post-Soviet states. Conclusions regarding both parts of the text. First part of this paper was published in „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, no. 2, pp. 137–164.

Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich. Analiza porównawcza. Część II

W analizie (której pierwsza część została opublikowana w poprzednim numerze „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”) porównuje się sądy konstytucyjne w państwach poradzieckich. Stawia się tezę, że ochrona prawna konstytucji w państwach poradzieckich jest prowadzona przede wszystkim na podstawie tzw. europejskiego modelu kontroli konstytucyjności prawa, adaptowanego (w drodze przede wszystkim praktyki ustrojowej) do lokalnych uwarunkowań politycznych i oczekiwań kluczowych uczestników stosunków politycznych. W tej części tekstu zostały poddane analizie funkcje sądów konstytucyjnych i ich polityczne znaczenie w państwach poradzieckich. Zamieszczono także wnioski dotyczące obu części analizy. Pierwsza część tekstu została opublikowana w „Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 2, s. 137–164.

REFERENCES:

Literature:

 • Блохин П., Двойной юбилей. Конституционное правосудие на службе прав человека, „Сравнительное конституционное обозрение” 2016, № 2.
 • Бондарь Н.С., Судебный конституционализм. Доктрина и практика, Москва 2016.
 • Герасимова Е.В., Конституционная жалоба как полномочие Конституционного Суда России и Федерального конституционного суда Германии: сравнительно-правовой анализ, „Сравнительное конституционное обозрение” 2010, № 4.
 • Евсеев А., Самоограничение в деятельности Конституционного Суда Украины, „Сравнительное конституционное обозрение” 2018, № 2.
 • Залесны Я., Защита доминирующей роли конституции и разделение власти – спор о методах создания права в современных государствах, „Studia Politologiczne” 2018, vol. 48.
 • Кампо В., Проблемы и перспективы развития украинской модели конституционной юстиции, „Сравнительное конституционное обозрение” 2011, № 3.
 • Кравец И.А., Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и практика судебного конституционного процесса, Москва 2017.
 • Макили-Алиев К., Конституционное судопроизводство в Азербайджанской Республике, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.
 • Маклаков В.В., Конституционный контроль в зарубежных странах, [w:] Конституционный контроль в зарубежных странах, red. В.В. Маклаков, Москва 2007.
 • Манасян А.А., Место решений Конституционного Суда в правовой системе Республики Армени, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32.
 • Нарутто С. В., Обращение граждан в Конституционный Суд Российской Федерации: Научно-практическое пособие, Москва 2011.
 • Несмеянова С.Э., Хабриева Т.Я., Подведомственнось дел, [w:] Конституционный судебный процесс, red. М.С. Саликов, Москва 2004.
 • Пугачев А.Н., Судебный конституционной контроль: учеб.-метод. комплекс для магистрантов юрид. спец., Новополоцк 2009.
 • Шаповал В., Статус Конституционного Суда Украины в контексте принципа разделения властей, [w:] Конституционный Суд как гарант разделения властей. Сборник докладов, Москва 2004.
 • Эбзеев Б.С., Правовое государство. Конституционный суд. Учебное пособие, Москва 1997.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart